1403/04/02
فهیمه پرویزیان

فهیمه پرویزیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6112-0047
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26425215000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اصلاح سطح غشای نانوفیلتراسیون برپایه پلی اترسولفون توسط پلی اتیلن ایمین / نیترات روی جهت ایجاد بارهای مثبت جهت حذف یون های چند ظرفیتی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
غشا ، نانو فیلتراسیون ، اصلاح سطح ، پلی اتیلن ایمین ، نیترات روی
سال 1400
پژوهشگران آرش علی مددی(دانشجو)، فهیمه پرویزیان(استاد راهنما)

چکیده

در این مطالعه، غشاهای نانوفیلتراسیون (NF) پلیمری برپایه پلی اتر سولفون (PES) تهیه شده به روش غوطه وری حمام غیرحلال، با استفاده از ترکیب پلی اتیلن ایمین ) PEI ( ونیترات روی ) 2 ) 3 (Zn(NO بر روی غشای پلی اترسولفون اصلاح سطحی ایجاد شد. از گلوتر آلدهید ) GA ( به عنوان اتصال دهنده عرضی استفاده شد. از آنالیز FTIR جهت تایید گروه های عاملی برروی سطح غشا استفاده شد. غشاهای ساخته شده نیز با استفاده از FESEM ، ICP ، تصاویرسطحی سه بعدی وزاویه تماس آب،اندازه متوسط منافذ و اندازه گیری تخلخل مورد مطالعه قرار گرفتتند. شارخالص آب، پس دهی نمکوتوانایی ضدگرفتگی غشا مورد بررسی قرار گرفت. غشاهای اصلاح شده، سطح هموارتر نسبت به غشای اولیه نشان دادند. با افزایش غلظت مواد اصلاح کننده در سطح مقدار شار آب خالص کاهش یافت اما مقدار پس دهی نمک 4 SO 2 Na افزایش پیدا کرد که در غشای خالص مقدار 33 % بوده است و درغشای 3 M به مقدار 33 %رسیده است. غشاهای اصلاح شده ویژگی ضدگرفتگی و آب دوستی بهتری نسبت به غشای اولیه نشان دادند. که کمترین مقدار زاویه تماس برای 4 M 22/ که مقدار° 2 بوده است و همچنین بهترین خواص نسبی ضدگرفتگی برای غشای 3 M 23 درصد، / با مقدار)بازیابی شار 33 01 درصد( / 32 درصد ، رسوب کل 26 / 43 درصد، رسوب برگشت ناپذیر 2 / رسوب برگشت پذیر 3 بوده است. با افزایش غلظت مواد اصلاح کننده مقدار پس دهی فلزات سنگین مس سولفات و مس نیترات بهبود پیداکرد که غشای 0 M 63 درصد بالاترین میزان پس دهی نیترات و غشای 4 / به مقدار 33 M 33 درصد بالاترین / به مقدار 3 میزان پس دهی سولفات را داشته است.