1403/03/27
فهیمه پرویزیان

فهیمه پرویزیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6112-0047
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26425215000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مدلسازی سیستم الکترودیالیز پیوسته و بررسی شرایط عملیاتی بر عملکرد آن
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
پیوست می باشد.
سال 1398
پژوهشگران حسین میرزامحمدی(دانشجو)، سیدمحسن حسینی(استاد راهنما)، فهیمه پرویزیان(استاد راهنما)

چکیده

پیوست می باشد.