1403/03/27
فهیمه پرویزیان

فهیمه پرویزیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6112-0047
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26425215000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت واصلاح غشای نانو فیلتراسیون برپایه پلی اتر سولفون به کمک نانو ذرات تیتانیوم اکساید اصلاح شده توسط اولئیک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
غشای نانوفیلتراسیون، نانوذرات تیتانیوم اکساید، پلی اتر سولفون، اولئیک اسید
سال 1398
پژوهشگران فاطمه انصاری(دانشجو)، فهیمه پرویزیان(استاد راهنما)

چکیده

در این پژوهش غشاهای نانوفیلتراسیون ترکیبی(NF) با معرفی نانوذرات، اولئیک اسید- تیتانیوم اکسایدOA-TiO2)) به پلی اتر سولفون(PES) با استفاده از روش وارونگی فازی ساخته شدند. در ابتدا نانوذراتOA-TiO2)) سنتز شدند و غلظت های مختلف نانوذرات سنتز شده برای تهیه غشاNFمورد استفاده قرار گرفت. نانوذرات سنتز شده توسط طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR)، میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی(FESEM)و آنالیز XRD مشخص شدند.علاوه بر این، مورفولوژی غشا با استفاده از FESEM، آنالیز طیف سنجی پراش انرژی اشعه ایکس(EDX)و آنالیزمیکروسکوپنیرویاتمی (AFM) مورد بررسی قرار گرفت. عملکرد جداسازی غشا توسط زاویه تماس، شارخالص آب(PWF)، نسبت بازیابی شار(FRR%)و میزان پس دهی Na2SO4وCu(NO3)2مورد ارزیابی قرار گرفت. بالاترین مقدارشارخالص آب( L/m2h 206/18)برایM2با 42% افزایش در مقایسه با غشایPES بدون نانو ذره به دلیل افزایش غلظت هیدرولیکی و پراکندگی بهتر نانوذراتOA-TiO2 بدست آمد. بهترین پس دهی Na2SO4(5%/81) برای M3و بالاترین حذفCu(NO3)2(79%)مربوط به M4است که افزایش 21% و25% نسبت به غشایPES بدون نانوذره داشتندکه می توان آن رابه علت افزایش دافعه الکترواستاتیک و مکانیسم های جذب نسبت داد.ترکیب نانوذرات OA-TiO2 درPESباعث افزایش FRR% به 80% شد که منجر به بهبود خواص ضد گرفتگی می شود.