1403/02/29
علی صباغی

علی صباغی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4326-5426
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
تحلیل کاربرد حسن تعبیر در خسرو و شیرین نظامی علی صباغی، طاهره میرهاشمی (1402)
کارآگهان و گارآگهی در شاهنامه فردوسی حسین صحراگرد، حسن حیدری، علی صباغی، جلیل مشیدی (1400)
مقارنه آراء حسن وحید دستگردی و یدالله رؤیایی حول عناصر الشعر المعاصر غلامرضا خانمحمدی، علی صباغی، حسن حیدری، طاهره میرهاشمی (1400)
شیوه ها و شگردهای تأکید در شاهنامه؛ با تمرکز بر مطالعه داستان کاموس کشانی الهام فرمهینی فراهانی، حسن حیدری، علی صباغی (1400)
تاکید در شاهنامه الهام فرمهینی فراهانی، حسن حیدری، علی صباغی (1400)
نزاع بر سر معنا در گفتمان شعر انقلاب حجت الله کرمی، حسن حیدری، علی صباغی، محسن ذوالفقاری (1399)
بررسی و تحلیل مفهوم رضایت از زندگی در گلستان سعدی شجاع کیانپور، علی صباغی، امین رحیمی (بازنشسته) (1398)
تحلیل بازتاب دیدگاه و سبک فکری ناصرخسرو در کاربرد فعل فاطمه شیخ باقر مهاجر، علی صباغی (1398)
معنا و مفهوم پر کرکس در بیتی از شاهنامه حسن حیدری، علی صباغی (1393)
ردیف و نقش آن در غزلهای فخرالدین ابراهیم عراقی علی صباغی، طاهره میرهاشمی (1393)
پرسش بلاغی در شعر مهدی اخوان ثالث حسن حیدری، علی صباغی (1390)
مقاله ارائه‌شده
تحلیل کاررکد تلمیح در شعر مسافر سهراب سپهری احمدرضا محمدی، علی صباغی (1397)
بررسی و تحلیل لایه واژگانی قصاید ناصر خسرو فاطمه شیخ باقر مهاجر، علی صباغی (1397)
جایگاه «سخن» در قصاید ناصرخسرو علی صباغی، طاهره میرهاشمی (1394)
کتاب
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بررسی روابط بینامتنی در غزلیات عماد خراسانی بر اساس نظریۀ ژرار ژنت طاهره میرهاشمی، علی صباغی، کاربر ژیرو کاربر (1402)
بررسی معیارهای ادبیت در شعر سنتی و نو معاصر علی صباغی، طاهره میرهاشمی (1401)
تصحیح انتقادی دیوان اشعار نظمی بهبهانی علی صباغی، طاهره میرهاشمی (1401)
ادبیات کارآگهی و کارآگهان در شاهنامه فردوسی حسن حیدری، جلیل مشیدی، علی صباغی (1400)
جریان شناسی شعر انقلاب اسلامی با رویکرد تحلیل گفتمان علی صباغی، حسن حیدری، محسن ذوالفقاری (1400)
بررسی و تحلیل مفهوم رضایت از زندگی در آثار سعدی و مولوی امین رحیمی (بازنشسته)، علی صباغی، شجاع کیانپور (1400)
بررسی ژانر وهمناک در فرج بعد از شدت علی صباغی، ابوالفضل حری (1399)
بررسی و تحلیل منادا در شعر مهدی اخوان ثالث طاهره میرهاشمی، علی صباغی (1399)
تصحیح انتقادی اشعار سرباز علی صباغی، طاهره میرهاشمی (1398)
بررسی تطبیقی ترجمه های خاطرات یک خر علی صباغی، طاهره میرهاشمی (1398)
تحلیل سبک شناختی اشعار طنز محمد خرمشاهی علی صباغی، طاهره میرهاشمی (1397)
کارکرد تلمیح در شعر معاصر علی صباغی، طاهره میرهاشمی (1396)
کارکرد ابهام در اشعار هوشنگ ابتهاج علی صباغی، طاهره میرهاشمی (1396)
تحلیل عناصر داستان در متون تعزیه حسن حیدری، علی صباغی (1396)
تحلیل زبانی قصاید ناصرخسرو علی صباغی، حسن حیدری (1396)
تعلیق و تعویق در آثار عباس معروفی محمدرضا عمرانپور شهرضا (بازنشسته)، علی صباغی (1395)
تحلیل و مقایسه سبک شناختی غزلهای نو و سنتی شهریار علی صباغی، امین رحیمی (بازنشسته) (1395)
بررسی و تحلیل سبک شناختی اشعار بیژن جلالی علی صباغی، سیده زهرا موسوی (مرحوم) (1394)
منظور شناسی جملات انشایی در اشعار سهراب سپهری علی صباغی، محسن ذوالفقاری (1394)
بررسی ساختاری فتوتنامه ها علی صباغی، امین رحیمی (بازنشسته) (1393)
بررسی سه اثر در حوزه شاهنامه پژوهی حسن حیدری، علی صباغی (1392)
بررسی تطبیقی اشعار عبد الوهاب البیاتی و محمد رضا شفیعی کدکنی محمود شهبازی، علی صباغی، سکینه رنجبران (1390)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته