1403/03/25
علی صباغی

علی صباغی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4326-5426
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی جنبه های ادبی کتابهای فارسی ششم واول پیش حرفه ای
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کتاب فارسی، کودکان استثنایی
سال 1393
پژوهشگران حسن حیدری(استاد راهنما)، علی صباغی(استاد مشاور)

چکیده

بررسی جنبه های ادبی کتابهای فارسی ششم واول پیش حرفه ای (کودکان استثنایی)