1403/04/05
علی صباغی

علی صباغی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4326-5426
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مردمی یا مرد، می نقد، تحلیل و گزارش بیتی از رودکی سمرقندی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
دیوان رودکی، تصحیح متن، سبکشناسی، دستور تاریخی
سال 1394
مجله متن شناسي ادب فارسي
شناسه DOI
پژوهشگران علی صباغی ، حسن حیدری

چکیده

رودکی سمرقندی از سرآمدان قلمرو شعر پارسی در سده سوم و چهارم هجری است که از انبوه اشعار او تنها حدود هزار بیت، آن هم به گونۀ پراکنده و برگرفته از میان آثار دیگر به دست ما رسیده است . فقدان نسخۀ کهن و اصیل، فاصلۀ زمانی، دگرگونی های زبان فارسی، ضبطهای مختلف منابع ثانوی و مواردی از این دست سبب شده است تا قرائت و مفهوم برخی از همین بیت های اندک این شاعر، دشوار و دیریاب گردد . در این جستار قرائت های گوناگون و معانی ارائه شده مصححان از یک بیت خمریۀ مشهور رودکی به روش مقایسهای تحلیلی نقد و بررسی شده است . حاصل پژوهش بیانگر آن است که بر اساس موازین سبک شناسی، قواعد دستور تاریخی زبان فارسی، شواهد درون متنی و شواهد برون متنی، قرائت متعارف بیت رودکی مقرون به صحت نیست . در نها یت، این مقاله ضبط صحیح بیت را پیشنهاد کرده، معنا و تفسیر آن را با این قرائت به دست داده است.