1403/04/31
علی صباغی

علی صباغی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4326-5426
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و تحلیل تصاویر کاریکلماتورهای پرویز شاپور (با تکیه بر کتاب آخر: پایین آمدن درخت از گربه)
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کاریکلماتور،تصویر، طنز، پرویز شاپور.
سال 1396
پژوهشگران علی صباغی(استاد راهنما)، زهرا رجبی(استاد مشاور)

چکیده

.....