1403/03/30
علی صباغی

علی صباغی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4326-5426
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش پیرامتن در خوانش شعر اخوان ثالث (با تکیه بر مجموعه شعر زمستان)
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
مهدی اخوان ثالث، مجموعه شعر زمستان، پیرامتن، متن.
سال 1394
پژوهشگران علی صباغی

چکیده

این جستار به بررسی و تحلیل نقش پیرامتن (paratext) در خوانش شعر مهدی اخوان ثالث می پردازد. پرسش هایی که گفتار پیش رو در صدد پاسخ گویی به آنهاست عبارت است از: 1ـ گونه های پیرامتنی شعر اخوان ثالث کدام است؛ 2ـ آیا وجود پیرامتن سبب محدودیت و بسته شدن متن شعر اخوان ثالث شده است؛ 3ـ آیا پیرامتن زمینه روشن شدن مدلول ها و مفاهیم شهر اخوان ثالث را فراهم ساخته است. برای پاسخ دادن به این پرسش ها مجموعه شعر زمستان م. امید به روش استقرایی بررسی شد و اطلاعات به دست آمده از انواع پیرامتنی در شعر اخوان ثالث، به روش توصیفی ـ تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه پژوهش نشان می دهد که گونه های پیرامتنی شعر اخوان با متن اشعار پیوندی دو سویه دارد: از یک سو پیرامتن با متن در تعامل بوده، در خوانش و فهم معنای متن به خواننده یاری می رساند و از سوی دیگر تکیه بر داده های پیرامتنی زمینه ساز محدودیت تأویل و تفسیر مخاطبان از متن اشعار می شود و این موضوع به تقابل پیرامتن با متن می انجامد.