1403/03/30
علی صباغی

علی صباغی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4326-5426
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ردیف و نقش آن در غزلهای فخرالدین ابراهیم عراقی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
غزل فخرالدین ابراهیم عراقی، غزل در شعر کلاسیک فارسی، موسیقی کناری و ردیف در شعر کلاسیک فارسی
سال 1393
مجله فصلنامه پژوهشهاي ادبي
شناسه DOI
پژوهشگران علی صباغی ، طاهره میرهاشمی

چکیده

جستار حاضر به بررسی نقش و جایگاه ردیف در غزل های فخر الدین ابراهیم عراقی می پردازد. فرضیه پژوهش آن است که یکی از دلایل موفقیت عراقی در سرودن غزل های موفق و درخشان، توجه و گرایش این شاعر به بهره گیری از ارزش های عنصر ردیف بوده است. پرسشی که این پژوهش می کوشد بدان پاسخ دهد آن است که ردیف چه جایگاهی در ساخت و پرداخت غزل های عراقی داشته است. برای پاسخ گویی به این پرسش، ابتدا با بهره گیری از شیوه استقرایی، ردیف تمام غزل های این شاعر استخراج و طبقه بندی شد؛ سپس اطلاعات به دست آمده از انواع ردیف ـ کلمه ای، گروهی، جمله ای و جمله واره ای ـ با توجه به ارزش های ردیف از حیث موسیقایی، هنری و معنایی به شیوه تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که ردیف یکی از اجزای بنیادی ساختار اکثر غزل های عراقی است؛ عراقی از ردیف برای تقویت موسیقی کناری و درونی شعر، آفرینش مجازهای زبانی، تکرار و برجسته سازی مضمونی خاص، ایجاد تناسب دیداری و شنیداری، القاگری، تأثیرگذاری بیشتر بر مخاطب و ... استفاده کرده است.