1402/12/03
طاهره میرهاشمی

طاهره میرهاشمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/00000-0001-9950-4855
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
تحلیل کاربرد حسن تعبیر در خسرو و شیرین نظامی علی صباغی، طاهره میرهاشمی (1402)
بافت گردانی آیات قرآن در تاریخ جهانگشای جوینی طاهره میرهاشمی، فاطمه سلطانی (1401)
مقارنه آراء حسن وحید دستگردی و یدالله رؤیایی حول عناصر الشعر المعاصر غلامرضا خانمحمدی، علی صباغی، حسن حیدری، طاهره میرهاشمی (1400)
بررسی تطبیقی تلمیح در بلاغت فارسی و انگلیسی زهرا رجبی، طاهره میرهاشمی (1398)
هنجارگریزی معنایی در داستان های بیژن نجدی فاطمه سلطانی، طاهره میرهاشمی (1394)
ردیف و نقش آن در غزلهای فخرالدین ابراهیم عراقی علی صباغی، طاهره میرهاشمی (1393)
مقاله ارائه‌شده
کتاب
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بررسی روابط بینامتنی در غزلیات عماد خراسانی بر اساس نظریۀ ژرار ژنت طاهره میرهاشمی، علی صباغی، کاربر ژیرو کاربر (1402)
بررسی سبک زبانی اشعار سید حمید رضا برقعی طاهره میرهاشمی، فائزه یوسفی (1402)
بررسی سرمایه اجتماعی زنان در آثار شیوا ارسطویی زهرا رجبی، طاهره میرهاشمی، مهرنوش زارعی (1401)
بررسی معیارهای ادبیت در شعر سنتی و نو معاصر علی صباغی، طاهره میرهاشمی (1401)
تصحیح انتقادی دیوان اشعار نظمی بهبهانی علی صباغی، طاهره میرهاشمی (1401)
بررسی ساختارهای گفتمان مدار در قصاید انوری فاطمه سلطانی، طاهره میرهاشمی (1400)
بررسی و تحلیل صفت در غزلیات فرخی یزدی زهرا رجبی، طاهره میرهاشمی (1400)
بررسی و تحلیل منادا در شعر مهدی اخوان ثالث طاهره میرهاشمی، علی صباغی (1399)
بررسی شیوه های آغاز روایت در بوستان سعدی مهرداد اکبری، طاهره میرهاشمی (1399)
تحلیل شیوه های آغاز روایت در بوستان سعدی مهرداد اکبری، طاهره میرهاشمی (1399)
تصحیح انتقادی اشعار سرباز علی صباغی، طاهره میرهاشمی (1398)
بررسی تطبیقی ترجمه های خاطرات یک خر علی صباغی، طاهره میرهاشمی (1398)
تحلیل سبک شناختی اشعار طنز محمد خرمشاهی علی صباغی، طاهره میرهاشمی (1397)
کارکرد تلمیح در شعر معاصر علی صباغی، طاهره میرهاشمی (1396)
کارکرد ابهام در اشعار هوشنگ ابتهاج علی صباغی، طاهره میرهاشمی (1396)