1403/04/31
علی صباغی

علی صباغی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4326-5426
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
پرسش بلاغی در شعر مهدی اخوان ثالث
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
معانی در شعر معاصر، استفهام بلاغی(هنری)، اشعار اخوان ثالث، ادبیات معاصر.
سال 1390
مجله فصلنامه پژوهشهاي ادبي
شناسه DOI
پژوهشگران حسن حیدری ، علی صباغی

چکیده

در این جستار کوشش شده است تا پرسش بلاغی در شعر مهدی اخوان ثالث با تکیه بر معانی ضمنی پرسش و فضای شعری اخوان بر اساس تعاریف مشترک در منابع بلاغت عربی، فارسی و انگلیسی بررسی شود. حاصل پژوهش نشان میدهد که بیشترین پرسشهای شعر اخوان ثالث متضمن معنای ضمنی اظهار عجز و بیان نومیدی است و نیز گاه چند معنای ضمنی از یک پرسش بلاغی در شعر او به دست می آید که برخی از آن پرسشها در تعاریف رسمی منابع بلاغت اسلامی ایرانی نمی گنجد و در بردارنده معنای جدیدی است.