1403/04/31
علی صباغی

علی صباغی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4326-5426
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی سبک شناختی نامه های ملک الشعرا بهار با رویکردتحلیل گفتمان انتقادی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سبک شناسی، ملکالشعرا بهار، نامه های بهار، تحلیل گفتمان انتقادی
سال 1393
پژوهشگران امین رحیمی (بازنشسته)(استاد راهنما)، علی صباغی(استاد مشاور)

چکیده

بررسی سبک شناختی نامه های ملک الشعرا بهار با رویکردتحلیل گفتمان انتقادی