1403/04/31
علی صباغی

علی صباغی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4326-5426
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
جلوه های روابط بینامتنی اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی و عبدالوهاب البیّاتی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
بینامتنیت، پیوندهای بینامتنی، شعر شفیعی کدکنی، شعر البیّاتی.
سال 1394
مجله نشريه ادبيات تطبيقي دانشگاه شهيد باهنر كرمان
شناسه DOI
پژوهشگران علی صباغی ، سکینه رنجبران

چکیده

محمدرضا شفیعی کدکنی و عبدالوهاب البیّاتی دو چهره نام آشنای شعر معاصر فارسی و عربی اند که در میان اشعارشان پیوندهای بینامتنی بسیاری دیده می شود. مقاله پیش رو در پی آن است تا انواع پیوندهای بینامتنی میان اشعار شفیعی کدکنی و البیّاتی و دلایل وجود این پیوندها را بررسی کند. بررسی تطبیقی اشعار دو شاعر نشان می دهد که هم روزگار بودن، شرایط همسان سیاسی و اجتماعی، ترجمه اشعار البیّاتی به فارسی توسط شفیعی کدکنی، برخورداری هر دو سراینده از میراث عرفانی و اسلامی مشترک، آشنایی با ادبیات کلاسیک فارسی و عربی و آگاهی از شعر معاصر جهان و ... زمینه تجلّی پیوندهای بینامتنی میان سروده های دو سخنور را فراهم ساخته است. پیوندهای بینامتنی اشعار شفیعی کدکنی و البیّاتی به صورت همانندی در نام و عنوان اشعار، اتّحاد محتوا و درونمایه شعر، اقتباس از میراث فرهنگی و ادبی گذشته و استفاده از نمادها و تصویرهای مشترک جلوه کرده است.