1403/04/05
علی صباغی

علی صباغی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4326-5426
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی جمله واره دردستور زبان فارسی با نگاهی به گلستان سعدی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
دستور زبان، جمله واره، گلستان سعدی
سال 1395
پژوهشگران علی صباغی(استاد مشاور)، جلیل مشیدی(استاد راهنما)

چکیده

......................