1403/04/05
مرضیه السادات سجادی نژاد

مرضیه السادات سجادی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0206-0272
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55553490300
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه روانشناسی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
پیش بینی گرایش به اعتیاد بر اساس خردمندی با واسطه گری امیدواری در سربازان مرضیه السادات سجادی نژاد، سجاد اسدی رحمانی، محمد حسن دهقان، محمد عزیزی (1402)
تدوین و استانداردسازی پرسشنامه سنجش هوش حرکتی- جسمانی در جامعه ایرانی علیرضا بهرامی، جلیل مرادی، بهروز گل محمدی، مرضیه السادات سجادی نژاد (1402)
بررسی رابطه سرمایههای روان‌شناختی با ترس از عود و عملکرد جنسی زنان دچار سرطان پستان نرگس فریادرس، مرضیه السادات سجادی نژاد، اکرم السادات سجادیان (1402)
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر تاب آوری بیماران قلبی- عروقی پس از عمل جراحی قلب باز الهام ایرانی، سعید موسوی پور، مرضیه السادات سجادی نژاد (1401)
مقایسه روند تحولی هوش شناختی، هوش هیجانی و هوش معنوی از نوجوانی تا بزرگسالی مرضیه السادات سجادی نژاد، صغری اکبری چرمهینی (1401)
ویژگیهای روانسنجی و ساختار عاملی نسخۀ فارسی آزمون خالقیت تداعیهای دور )تفکر همگرا‎(‎ صغری اکبری چرمهینی، مرضیه السادات سجادی نژاد، مهدی مولایی یساولی (1399)
ویژگیهای روانسنجی و ساختار عاملی نسخۀ فارسی آزمون خالقیت تداعیهای دور )تفکر همگرا( صغری اکبری چرمهینی، مرضیه السادات سجادی نژاد، مهدی مولایی یساولی (1398)
مقایسه عملکردهای شناختی در سیر اعتیاد: از تمایل تا ترک مرضیه السادات سجادی نژاد، صغری اکبری چرمهینی (1398)
کنترل شناختی دو گروه نوجوانان دارای تمایل زیاد و کم به اعتیاد: یک مطالعه ی مقایسه ای صغری اکبری چرمهینی، مرضیه السادات سجادی نژاد، مهدیه شفیعی تبار، تورج سپهوند (1397)
The Role of Cognitive Emotion Regulation Strategies in the Prediction of the Features of Borderline Personality in University Students Mahdiyeh Shafiei tabar, Soghra Akbari charmihani, Marziyeh sadat Sajadinejad, Azar Nadi (2017)
هوش معنوی و مهارت حل مسئله مرضیه السادات سجادی نژاد، صغری اکبری چرمهینی (1396)
بررسی تحولی هوش معنوی( از نوجوانی تا سالمندی) مرضیه السادات سجادی نژاد، صغری اکبری چرمهینی (1395)
تجربیات مذهبی در آیینه علوم شناختی و اعصاب: مروری بر تحقیقات انجام شده مرضیه السادات سجادی نژاد، صغری اکبری چرمهینی (1394)
مقاله ارائه‌شده
بررسی نقش پیش بین تاب آوری و واکنش پذیری هیجانی در سلامت روان نوجوانان مرضیه السادات سجادی نژاد، صغری اکبری چرمهینی (1396)
COGNITIVE AND PSYCHOLOGICAL FACTORS ON TENDENCY TO RISKY BEHAVIOR IN ADOLESCENTS Soghra Akbari charmihani, Marziyeh sadat Sajadinejad (2017)
COGNITIVE CONTROL AND BILINGUALISM Soghra Akbari charmihani, Marziyeh sadat Sajadinejad (2017)
COGNITIVE AND PSYCHOLOGICAL FACTORS ON TENDENCY TO RISKY BEHAVIOR IN ADOLESCENTS Soghra Akbari charmihani, Marziyeh sadat Sajadinejad (2017)
COGNITIVE CONTROL AND BILINGUALISM Soghra Akbari charmihani, Marziyeh sadat Sajadinejad (2017)
Dose Adolescence Cognitive Intelligence Predict Spiritual Intelligence? Soghra Akbari charmihani, Marziyeh sadat Sajadinejad (2017)
Dose Adolescence Cognitive Intelligence Predict Spiritual Intelligence? Soghra Akbari charmihani, Marziyeh sadat Sajadinejad (2017)
Dose Adolescence Cognitive Intelligence Predict Spiritual Intelligence? Soghra Akbari charmihani, Marziyeh sadat Sajadinejad (2017)
Dose Adolescence Cognitive Intelligence Predict Spiritual Intelligence? Soghra Akbari charmihani, Marziyeh sadat Sajadinejad (2017)
کتاب
پیری مغز مرضیه السادات سجادی نژاد، صغری اکبری چرمهینی (1399)
نوروفیدبک و بازتوانی شناختی صغری اکبری چرمهینی، مرضیه السادات سجادی نژاد (1398)
مغز معنوی مرضیه السادات سجادی نژاد، صغری اکبری چرمهینی (1398)
رشد مغز مرضیه السادات سجادی نژاد، صغری اکبری چرمهینی (1398)
مغز توجوان صغری اکبری چرمهینی، مرضیه السادات سجادی نژاد (1398)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
مقایسه هوش حرکتی جسمانی، تبحر حرکتی و اضطراب در دختران نوجوان با مادر شاغل و خانه دار مرضیه السادات سجادی نژاد، علیرضا بهرامی، فاطمه توکلی (1402)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
تدوین و استانداردسازی پرسشنامه سنجش هوش حرکتی- جسمانی در جامعه ایرانی جلیل مرادی، مرضیه السادات سجادی نژاد، بهروز گل محمدی، علیرضا بهرامی (1401)
ساخت و اعتبار یابی نسخه فارسی آزمون تداعی های دور (خلاقیت: تفکر همگرا) صغری اکبری چرمهینی، مرضیه السادات سجادی نژاد (1397)
بررسی کنترل شناختی تمایل به رفتارهای پرخطر در نوجوانان صغری اکبری چرمهینی، تورج سپهوند، مهدیه شفیعی تبار، مرضیه السادات سجادی نژاد (1395)
رابطه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با نشانه های اختلال شخصیت مرزی مهدیه شفیعی تبار، آذر نادی، مرضیه السادات سجادی نژاد، صغری اکبری چرمهینی (1394)
بررسی تحولی هوش معنوی (از نوجوانی تا سالمندی) مرضیه السادات سجادی نژاد، صغری اکبری چرمهینی (1394)