1403/04/28
مرضیه السادات سجادی نژاد

مرضیه السادات سجادی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0206-0272
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55553490300
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسهی اثربخشی مدیریت استرسشناختی- رفتاری، آموزش خوشبینی و درمان طبی در علائم روانشناختی، جسمانی و شاخصهای ایمنی شناختی بیماران مبتلا به کولیت اولسراتیو
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
کولیت اولسراتیو، مدیریت استرس شناختی- رفتاری، آموزش خوشبینی، سیستم ایمنی.
سال 1392
مجله پژوهش در سلامت روانشناختي
شناسه DOI
پژوهشگران مرضیه السادات سجادی نژاد

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسهی اثربخشی مدیریت استرس شناختی- رفتاری، آموزش خوشبینی و درمان طبی بر علائم روانشناختی، جسمانی و شاخصهای ایمنی شناختی بیماران مبتلا به کولیت اولسراتیو بود. به این منظور 30 نفر از بیماران زن مبتلا به کولیت اولسراتیو به شیوهی نمونهگیری در دسترس انتخاب شده و به طور تصادفی در 3 گروه مدیریت استرس شناختی - رفتاری، آموزش خوشبینی و درمان طبی گمارده شدند. هر سه گروه به مقیاس بیمارستانی اضطراب، افسردگی و شاخص فع الیت بیماری کولیت پاسخ دادند و نمونهی خونی از آنان جمعآوری شد. سپس دو گروه آزمایشی در 9 جلسه مداخلهی گروهی مدیریت استرس شناختی - رفتاری و آموزش خوشبینی شرکت کردند و پس از آن هر 3 گروه مجدداً به مقیاسها پاسخ داده و نمونهی خونی از آنان جمع آوری شد، این کار در پیگیری 6 ماهه نیز تکرار گردید. برای تحلیل دادهها از تحلیل کوواریانس استفاده شد.نتایج پژوهش حاکی از اثربخشی ،TNFα هر دو شیوهی مداخله بر افسردگی، اضطراب، کورتیزول و بود. در IL و 4 IL و عدم اثربخشی مداخلات بر علائم جسمانی، 6 مجموع میتوان اظهار داشت که مداخلات روانشناختی از جمله؛ مدیریت استرس و آموزش خوشبینی می تواند در بهبود علائم روانشناختی و تنظیم عملکرد ایمنی بیماری کولیت اولسراتیو و درمان جامع این بیماران سودمند باشد.