1403/04/25
مرضیه السادات سجادی نژاد

مرضیه السادات سجادی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0206-0272
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55553490300
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش صبر، انعطاف پذیری شناختی و خردمندی در پیش بینی سلامت معنوی دانشجویان
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
سلامت معنوی، صبر، انعطافپذیری شناختی، خردمندی، دانشجویان
سال 1402
مجله مجله سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت
شناسه DOI
پژوهشگران مرضیه السادات سجادی نژاد ، فاطمه احمدی

چکیده

اخیرا سلامت معنوی به عنوان یکی از ابعاد مهم سلامت انسان و البته تکمیل کننده ابعاد دیگر شناخته شده است. اگر چه پژوهشهایی در حیطه بررسی پیامدهای سلامت معنوی انجام شده است، اما پژوهش های اندکی عوامل پیشایند این سازه را بررسی نموده است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش صبر، انعطافپذیری شناختی و خردمندی در پیشبینی سلامت معنوی دانشجویان بود. به این منظور 200 نفر از دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه اراک در سال 1401-1402 به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های جامع سلامت معنوی( امیری و همکاران، 1400)، صبر خرمایی، فرمانی و سلطانی(1393)، انعطافپذیری شناختی دنیس و وندوال(2010) و خردمندی اشمیت، مالدون و پاندرز(2012) پاسخ دادند. داده ها به روش تحلیل رگرسیون به شیوه ورود همزمان و گام به گام به کمک نرم افزار SPSS26 تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که ترکیب خطی متغیرهای پیش بین صبر، انعطافپذیری شناختی و خردمندی با سلامت معنوی معنادار است و حدود 61% از واریانس سلامت معنوی توسط این متغیرها تبیین میگردد( P˂0/01 ). در تحلیل رگرسیون گام به گام، دو متغیر صبر و انعطافپذیری شناختی نقش معناداری در پیش بینی سلامت معنوی داشتند( P˂0/01 )، اما سهم خردمندی در این پیش بینی معنادار نبود. میتوان اظهار نمود با توجه به نقش معنادار و پررنگ صبر به عنوان یک فضیلت اخلاقی اسلامی و روانشناختی و نیز انعطافپذیری روانشناختی در پیش بینی سلامت معنوی، میتوان از آموزش این دو مفهوم در تقویت سلامت معنوی سود جست.