1403/04/25
مرضیه السادات سجادی نژاد

مرضیه السادات سجادی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0206-0272
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55553490300
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی کنترل شناختی تمایل به رفتارهای پرخطر در نوجوانان
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
نوجوانی، کنترل شناختی، بازداری، برنامه ریزی شناختی، شخصیت مرزی.
سال 1395
پژوهشگران صغری اکبری چرمهینی ، مرضیه السادات سجادی نژاد ، مهدیه شفیعی تبار ، تورج سپهوند

چکیده

هدف این پژوهش بررسی عملکرد شناختی بازداری و برنامه ریزی تمایل به اعتیاد در نوجوانان بود. این پژوهش در دو مرحله اجرا شد. در مرحله اول570 نفر از بین دانشجویان سال اول دوره کارشناسی دانشگاه اراک در سال تحصیلی 94-1395 به روش هدفمند در دامنه سنی 20- 18 انتخاب شدند. و به پرسشنامه- های تمایل به اعتیاد زرگر (1385)، و بخش شخصیت مرزی پرسشـنامه صفات اسکیزوتایپی کلاریج و بروکس (1984) پاسخ دادند. در مرحله دوم از بین شرکت کنندگان 10% افراد با نمرات بالا و 10% با نمرات پایین در مقیاس تمایل به اعتیاد انتخاب شدند که شامل 48 نفر در گروه بالا و 45 نفر گروه پایین بود. شرکت- کنندگان در این مرحله دو آزمون استروپ و برج لندن را که به ترتیب بازداری و برنامه ریزی شناختی را می- سنجند اجرا کردند. در ابتدا همبستگی معناداری بین شخصیت مرزی و تمایل به اعتیاد مشاهده شد. همچنین یافته های حاصل از تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که دو گروه در بازداری شناختی تفاوت معناداری نداشتند. ولی در ارتباط با آزمون برج لندن مشاهده تفاوت معنادار نشان دهنده تفاوت قابل ملاحظه در برنامه- ریزی شناختی دو گروه بود که گروه تمایل به اعتیاد پایین عملکرد بهتری داشتند. می توان گفت که علائم شخصیت مرزی و کارکرد شناختی برنامه ریزی از جمله فاکتورهای مهمی هستند که در کنترل و پیشگیری از اعتیاد در دوره نوجوانی باید در نظر گرفته شوند. در ادامه نتایج تحلیل یافته ها مورد بحث و نتیجه گیری قرار گرفت.