1403/04/28
مرضیه السادات سجادی نژاد

مرضیه السادات سجادی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0206-0272
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55553490300
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
باهدف بررسی تاثیر آموزش برنامه فلسفه برای کودکان بر رشد مهارت های استدلالی دانش آموزان
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
فلسفه برای کودکان، مهارت های استدلالی، تفکر فلسفی.
سال 1401
پژوهشگران مرضیه السادات سجادی نژاد ، مائده یحیی بیگی

چکیده

هدف و زمینه :پژوهش حاضر باهدف بررسی تاثیر آموزش برنامه فلسفه برای کودکان بر رشد مهارت های استدلالی دانش آموزان انجام شد. مواد و روش ها:روش مورد استفاده در پژوهش حاضر از نوع شبه تجربی و طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دختر پایه پنجم شهر مهاجران در سال تحصیلی 97-1396 بودند که از این میان 41 دانش آموز به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و بهصورت تصادفی به دو گروه آزمایشو گواهجایگزین شدند. آموزش برنامه فلسفه برای کودکان طی 13 جلسه برای گروه آزمایش اجرا شد. جهت جمع آوری داده ها از آزمون مهارت های استدلال نیوجرسی استفاده گردید.همچنین داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که آموزش برنامه فلسفه برای کودکان بر رشد مهارت های استدلالی دانش آموزان تأثیرمعنا دارد (0.05>P). نتیجه گیری: با توجه به اثر معنادار برنامه فلسفه بر رشد مهارتهای استدلالی به نظر میرسد جهت رشد مهارتهای تفکر در کودکان چنین برنامه هایی باید مورد تمرکز بیشتری در کلاس قرار گیرد.