1403/04/28
مرضیه السادات سجادی نژاد

مرضیه السادات سجادی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0206-0272
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55553490300
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
پیش بینی ایمنی هیجانی فرزندان بر اساس کارکرد خانواده و صبر مادران
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
صبر مادران، کارکرد خانواده، ایمنی هیجانی، دانش آموزان
سال 1402
پژوهشگران مرضیه السادات سجادی نژاد ، سعید دوسنده

چکیده

زمینه و هدف: کودکان مهمترین سرمایه انسانی هر کشور هستند و بهبود سلامت روان آنان از مهمترین وظایف همه نهادهای مسئول است. خانواده و بویژه مادر در این خصوص نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند. هدف این پژوهش پیش بینی ایمنی هیجانی فرزندان بر اساس کارکرد خانواده و صبر مادران در دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی بود. روش: طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی بود و جامعه آماری پژوهش، تمامی مادران دانش آموزان و همچنین دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر خرم آباد در سال تحصیلی 1401-1400 بودند . نمونه ای به تعداد 351 نفر از بین این جامعه به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های صبرخرمائی، فرمانی و سلطانی(1393)، ایمنی هیجانی برونر و همکاران (2008)، و سنجش عملکرد خانواده اپشتاین، بیشاپ و بالدوین (1983) پاسخ دادند. جهت تجزیه و تحلیل داده از آزمون رگرسیون استفاده شد. یافته ها: تحلیل نتایج نشان داد که کارکرد خانواده و صبر مادر توانست به طور معناداری ایمنی هیجانی فرزندان را پیش بینی نماید (0001/0> P، F =215/23). نتیجه گیری: به نظر می رسد ترکیب کارکرد مناسب خانواده به همراه صبر و شکیبایی مادر به عنوان یک فضیلت اخلاقی ، می‌تواند نقش بسیار پر اهمیتی در سلامت و ایمنی هیجانی فرزندان ایفا کند.