1403/04/25
مرضیه السادات سجادی نژاد

مرضیه السادات سجادی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0206-0272
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55553490300
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه‎ ‎اثر‎ ‎بخشی‎ ‎مدیریت‎ ‎استرس‎ ‎شناختی‎-‎رفتاری،‎ ‎آموزش‎ ‎خوش‎ ‎بینی‎ ‎و‎ ‎درمان طبی‎ ‎بر‎ ‎علائم‎ ‎جسمی،‎ ‎استرس‎ ‎ادراک‎ ‎شده،‎ ‎ادراک‎ ‎بیماری‎ ‎و‎ ‎کیفیت‎ ‎زندگی بیماران‎ ‎مبتلا‎ ‎به‎ ‎کولیت‎ ‎اولسراتیو
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
کولیت‎ ‎اولسراتیو،‎ ‎درمان‎ ‎شناختی‎-‎رفتاری،‎ ‎آموزش‎ ‎خوش‎ ‎بینی،‎ ‎علائم‎ ‎روان‎ ‎شناختی
سال 1394
مجله مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك
شناسه DOI
پژوهشگران مرضیه السادات سجادی نژاد

چکیده

زمینه‎ ‎و‎ ‎هدف‎: ‎اخیراً‎ ‎نقش‎ ‎علایم‎ ‎روان‎ ‎شناختی‎ ‎در‎ ‎سیر‎ ‎بیماری‎ ‎های‎ ‎مزمن‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎کارگیری‎ ‎درمان‎ ‎های‎ ‎روان‎ ‎شناختی‎ ‎به عنوان‎ ‎درمان‎ ‎های‎ ‎مکمل‎ ‎مورد‎ ‎توجه‎ ‎قرار‎ ‎گرفته‎ ‎است‎. ‎هدف‎ ‎از‎ ‎پژوهش‎ ‎حاضر،‎ ‎مقایسه‎ ‎اثربخشی‎ ‎مدیریت‎ ‎استرس‎ ‎شناختی‎-‎رفتاری،‎ ‎آموزش‎ ‎خوش‎ ‎بینی‎ ‎و‎ ‎درمان‎ ‎طبی‎ ‎مرسوم‎ ‎بر‎ ‎علائم‎ ‎جسمی،‎ ‎استرس‎ ‎ادراک‎ ‎شده،‎ ‎ادراک‎ ‎بیماری‎ ‎و‎ ‎کیفیت‎ ‎زندگی بیماران‎ ‎مبتلا‎ ‎به‎ ‎کولیت‎ ‎اولسراتیو‎ ‎بوده‎ ‎است‎.‎ مواد‎ ‎و‎ ‎روش‎ ‎ها‎: ‎در‎ ‎این‎ ‎مطالعه،‎ ‎ 30 ‎ ‎نفر‎ ‎از‎ ‎بیماران‎ ‎زن‎ ‎مبتلا‎ ‎به‎ ‎کولیت‎ ‎اولسراتیو‎ ‎به‎ ‎شیوه‎ ‎نمونه‎ ‎گیری‎ ‎در‎ ‎دسترس‎ ‎انتخاب شدند‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎طور‎ ‎تصادفی‎ ‎در‎ ‎سه‎ ‎گروه‎ ‎مدیریت‎ ‎استرس‎ ‎شناختی‎- ‎رفتاری‎( ‎ 10 ‎ ‎نفر‎)‎،‎ ‎آموزش‎ ‎خوش‎ ‎بینی‎( ‎ 10 ‎ ‎نفر‎) ‎و‎ ‎درمان‎ ‎طبی مرسوم‎( ‎ 10 ‎ ‎نفر‎ ‎قرار‎ ‎گرفتند‎. ‎هر‎ ‎سه‎ ‎گروه‎ ‎به‎ ‎پرسش‎ ‎نامه‎ ‎استرس‎ ‎ادراک‎ ‎شده،‎ ‎پرسش‎ ‎نامه‎ ‎ادراک‎ ‎بیماری،‎ ‎پرسش‎ ‎نامه‎ ‎کیفیت زندگی‎ ‎سازمان‎ ‎بهداشت‎ ‎جهانی‎ ‎و‎ ‎شاخص‎ ‎فعالیت‎ ‎بیماری‎ ‎کولیت‎ ‎پاسخ‎ ‎دادند‎. ‎سپس‎ ‎سه‎ ‎گروه‎ ‎آزمایشی‎ ‎در‎ ‎ 9 ‎ ‎جلسه‎ ‎مداخله گروهی‎ ‎مدیریت‎ ‎استرس‎ ‎شناختی‎-‎رفتاری‎ ‎و‎ ‎آموزش‎ ‎خوش‎ ‎بینی‎ ‎شرکت‎ ‎کردند‎ ‎و‎ ‎پس‎ ‎از‎ ‎آن‎ ‎هر‎ ‎سه‎ ‎گروه‎ ‎مجدداً‎ ‎به مقیاس‎ ‎ها‎ ‎پاسخ‎ ‎دادند‎ ‎و‎ ‎این‎ ‎کار‎ ‎در‎ ‎یک‎ ‎پی‎ ‎گیری‎ ‎ 6 ‎ ‎ماهه‎ ‎تکرار‎ ‎گردید‎. ‎برای‎ ‎تحلیل‎ ‎داده‎ ‎ها‎ ‎از‎ ‎تحلیل‎ ‎کوواریانس‎ ‎استفاده شد‎.‎ یافته‎ ‎ها‎: ‎نتایج‎ ‎پژوهش‎ ‎حاکی‎ ‎از‎ ‎اثربخشی‎ ‎هر‎ ‎دو‎ ‎شیوه‎ ‎مداخله‎ ‎بر‎ ‎ادراک‎ ‎بیماری،‎ ‎استرس‎ ‎ادراک‎ ‎شده‎ ‎و‎ ‎کیفیت‎ ‎زندگی‎ ‎وعدم‎ ‎اثربخشی‎ ‎مداخلات‎ ‎بر‎ ‎علائم‎ ‎جسمانی‎ ‎بود‎.‎ نتیجه‎ ‎گیری‎: ‎در‎ ‎مجموع‎ ‎می‎ ‎توان‎ ‎اظهار‎ ‎داشت‎ ‎که‎ ‎مداخلات‎ ‎روان‎ ‎شناختی‎ ‎از‎ ‎جمله‎ ‎مدیریت‎ ‎استرس‎ ‎و‎ ‎آموزش‎ ‎خوش‎ ‎بینی می‎ ‎تواند‎ ‎در‎ ‎بهبود‎ ‎علائم‎ ‎روان‎ ‎شناختی‎ ‎بیماران‎ ‎مبتلا‎ ‎به‎ ‎بیماری‎ ‎کولیت‎ ‎اولسراتیو‎ ‎و‎ ‎درمان‎ ‎جامع‎ ‎آن‎ ‎ها‎ ‎سودمند‎ ‎باشد‎.‎