1403/04/25
مرضیه السادات سجادی نژاد

مرضیه السادات سجادی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0206-0272
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55553490300
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
پیش بینی سرزندگی و تاب آوری تحصیلی بر مبنای مهارت های یادگیری الکترونیکی با واسطه هیجان های تحصیلی دانشجویان دانشگاه اراک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سرزندگی تحصیلی، تاب آوری تحصیلی، مهارت های یادگیری الکترونیکی، هیجان های تحصیلی
سال 1400
پژوهشگران مرضیه السادات سجادی نژاد(استاد راهنما)

چکیده

هدف پژوهش حاضر پیش بینی سرزندگی و تاب آوری تحصیلی بر مبنای مهارت های یادگیری الکترونیکی با واسطه هیجان های تحصیلی دانشجویان دانشگاه اراک بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در نیمسال 1400-1399 در دانشگاه اراک بود که از این بین 350 نفر به روش در دسترس انتخاب شدند ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه سرزندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانی زاده (1391) پرسشنامه تاب آوری تحصیلی مارتین (2001)،پرسشنامه مهارتهای یادگیری الکترونیکی واتکینز و همکاران (2004) و پرسشنامه هیجان های تحصیلی پکران و همکاران (2005) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Spss نسخه 26 و نرم افزار R نسخه 4.0.2 استفاده شد و آزمون فرضیه ها به روش معالات ساختاری انجام گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که مهارتهای یادگیری الکترونیکی به طور معناداری میتواند سرزندگی و تاب آوری تحصیلی دانشجویان را پیش بینی کندو هیجان های تحصیلی (مثبت و منفی) در پیش بینی تاب آوری و سرزندگی تحصیلی براساس مهارت های یادگیری الکترونیکی نقش میانجی معنی داری دارند.