1403/04/25
مرضیه السادات سجادی نژاد

مرضیه السادات سجادی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0206-0272
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55553490300
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و اعتبار یابی نسخه فارسی آزمون تداعی های دور (خلاقیت: تفکر همگرا)
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
خلاقیت، تفکر همگرا، آزمون تداعی های دور
سال 1397
پژوهشگران صغری اکبری چرمهینی ، مرضیه السادات سجادی نژاد

چکیده

خلاقیت به عنوان عملکرد یا توانایی شناخته شده است که به صورت اصیل، ارزشمند و از نظر اجتماعی پذیرفته شده، ظهور پیدا می کند. سطح خلاقیت هر فرد را می توان با استفاده از ارزیابی عملکرد او در آزمونهای خلاقیت سنجید. یکی از آزمونهای پر کاربرد در سنجش خلاقیت، آزمون تداعیهای دور است. آزمون تداعی های دور که بوسیله مدنیک (1967) ساخته شد به عنوان یک ابزار معتبر سنجش تفکر همگرا شناخته می شود. هدف این پژوهش تطبیق و هنجاریابی نسخه فارسی آزمون تداعی های دور بود. بدین منظور تعداد 282 دانشجو از دانشگاه اراک به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و در این پژوهش شرکت کردند. بنابراین، بر اساس یافته های این پژوهش، , و با استفاده از روش سوال-پاسخ یک نسخه 30 گویه ای آزمون تداعی های دور به زبان فارسی با همسانی درونی بالا ساخته شد. ضریب دشواری و تمیز هر گویه، و روایی محتوا از طریق بررسی ارتباط این آزمون با آزمونهای حل مسئله بینشی و استفاده های غیر معمول گیلفورد، نشان دهنده روایی و پایایی خوب آزمون بود.