1403/04/25
مرضیه السادات سجادی نژاد

مرضیه السادات سجادی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0206-0272
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55553490300
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسهٔ اثربخشی رویکرد معنادرمانی و آموزش مبتن یبر پذیرش و تعهد بر بهزیستی عمومی بیماران مبتلا به مالتیپ لاسکلروزیس در شرایط کووید 1۹
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
معنادرمانی، درمان مبتنی پذیرش و تعهد، بهزیستی عمومی، بیماران مبتلا به به مالتیپل اسکلروزیس
سال 1402
مجله مجله مطالعات ناتوانی
شناسه DOI
پژوهشگران الهه نجفی ، سعید موسوی پور ، مرضیه السادات سجادی نژاد

چکیده

زمینه و هدف: مطالعات پیشین نشان داد، معنادرمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس مؤثر است؛ براین اساس هدف پژوهش حاضر مقایسٔه اثربخشی رویکرد معنادرمانی و آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی عمومی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس در شرایط کووید1۹ بود. روش بررسی: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه گواه بود. جامعٔه آماری پژوهش را تمامی بیماران مبتال به مالتیپل اسکلروزیس مؤسسٔه نیکوکاری رعد مهربانی شهر اراک در سال 1۴۰۰ تشکیل دادند. از بین افراد داوطلب واجد شرایط، ۴۵ بیمار با نمونهگیری دردسترس وارد مطالعه شدند و با گمارش تصادفی درسه گروه پانزده نفره )گروه آزمایش معنادرمانی، گروه آزمایش درمان مبتنیبر تعهد و پذیرش، گروه گواه( قرار گرفتند. گروههای آزمایش، معنادرمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را به مدت چهارده جلسٔه ۴۵دقیقه ای دریافت کردند؛ اما برای گروه گواه درمانی ارائه نشد. ابزار اندازه گیری در این پژوهش مقیاس بهزیستی عمومی )داپوی، 1۹۷۸( بود. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکراهه، آزمون تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی بونفرونی در نرمافزار SPSS نسخٔه ۲۳ صورت گرفت. سطح معناداری آزمونها ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بعد از مداخله، هر دو روش معنادرمانی و درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد بر ارتقای بهزیستی عمومی بیماران مبتال به مالتیپلاسکلروزیس مؤثر بودند اما درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد درمقایسه با معنادرمانی در ارتقای بهزیستی عمومی این بیماران تأثیر بیشتری داشت . نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش نتیجه گرفته میشود، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد درمقایسه با معنادرمانی بر ارتقای بهزیستی عمومی بیماران مبتال به مالتیپلاسکلروزیس اثربخش تر است.