1403/04/25
مرضیه السادات سجادی نژاد

مرضیه السادات سجادی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0206-0272
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55553490300
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
رابطه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با نشانه های اختلال شخصیت مرزی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، نشانه های اختلال شخصیت مرزی.
سال 1394
پژوهشگران مهدیه شفیعی تبار ، صغری اکبری چرمهینی ، مرضیه السادات سجادی نژاد ، آذر نادی

چکیده

چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با نشانه های اختلال شخصیت مرزی انجام شده است. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری این پژوهش همه دانشجویان دانشگاه اراک در سال تحصیلی 94-93 بودند که 378 نفر (181 مرد و 197 زن) از آنها با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل مقیاس شخصیت مرزی و پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان بود. تحلیل داده ها به کمک ضریب همبستگی، تحلیل رگرسیون و تحلیل واریانس انجام شد. نتایج نشان داد نشانه های اختلال شخصیت مرزی با راهبردهای انطباقی تنظیم شناختی هیجان همبستگی منفی معنادار و با راهبردهای غیر انطباقی تنظیم شناختی هیجان همبستگی مثبت معنادار دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از میان راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، نشخوار فکری بیشتری سهم را در پیش بینی نشانه های اختلال شخصیت مرزی دانشجویان دارد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که راهبردهای انطباقی تنظیم شناختی هیجان پیش بینی کننده سطوح پایین تر نشانه های اختلال شخصیت مرزی و راهبردهای غیرانطباقی تنظیم شناختی هیجان پیش بینی کننده سطوح بالاتر نشانه های اختلال شخصیت مرزی است.