1403/04/28
مرضیه السادات سجادی نژاد

مرضیه السادات سجادی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0206-0272
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55553490300
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی و سلامت معنوی زنان باردار بر دلبستگی مادر- جنین و اضطراب بارداری
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
زنان باردار،دلبستگی ماد ر، جنین، اضطراب بارداری، ذهن آگاهی،سلامت معنوی
سال 1400
پژوهشگران مرضیه السادات سجادی نژاد(استاد راهنما)، فاطمه شعبانی(استاد مشاور)

چکیده

مقدمه:بارداری و مادر شدن به عنوان یکی از لذت بخش ترین و تکاملی ترین وقایع زندگی زنان محسوب می شود.شروع فرایند مادری و تاثیری که در ابعاد مختلف روحی مادر و جنین و ادامه این تعامل دارد، بسیارحائز اهمیت است. دلبستگی بین مادر و جنین واضطراب بارداری از مهمترین عوامل اثرگذار بر کیفیت گذران این دوره مهم میباشد.ذهن آگاهی و برخورداری از سطح بالای سلامت معنوی به عنوان عامل پیش بینی کننده مهم در ارتباط با افزایش دلبستگی مادر وکاهش اضطراب در دوران بارداری و پس از زایمان می باشد. لذا این مطالعه با هدف اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی و سلامت معنوی زنان باردار بر دلبستگی مادر- جنین و اضطراب بارداری در سال 1400-1399انجام شد. مواد و روش ها: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی، با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بر روی 44 نفر از زنان باردار 20 تا32 هفته که تحت مراقبتهای بارداری در درمانگاهها وپایگاههای بهداشتی درمانی شهر اراک که واجد معیارهای ورود به مطالعه بودند وبه روش در دسترس انتخاب شدند انجام شد. پس از تکمیل رضایت نامه کتبی وانجام پیش آزمون زنان باردار بطور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های اطلاعات فردی، ذهن آگاهی پنج وجهی (FFMQ (Five fact mindfulness questionnaire، سلامت معنوی در بارداری، دلبستگی مادر به جنینو اضطراب بارداری جمع آوری گردید. گروه مداخله آموزشی علاوه بر مراقبت روتین بارداری، طی هشت جلسه (90 دقیقه تا120 دقیقه ای) در طی 8 هفته به صورت مجازی به علت شیوع بیماری کرونا ویروس از طریق پیام رسان واتساپ جلسات آموزشی را دریافت نمودند و گروه کنترل مراقبت های روتین بارداری را دریافت نمودند. پس از پایان جلسات ، پس آزمون توسط دو گروه آزمایش و کنترل تکمیل گردید. سپس داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه26 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج:براساس نتایج مطالعه،قبل از مداخله درگروه آزمون میانگین نمرات دلبستگی مادر- جنین 92.77و اضطراب بارداری 50.90بود که بعد از اجرای مداخله میانگین نمرات به ترتیب77/97، 68/42تغییر پیدا کرده بود کـه ایـن تفاوت نمرات از لحاظ آماری معنی دار بود P<0/05)). نتیجه گیری: با توجه به یافته های مطالعه حاضر ارائه آموزش ذهن آگاهی و سلامت معنوی به زنان باردار بر افزایش دلبستگی مادری _ جنینی و کاهش اضطراب بارداری مؤثر است. بنابر