1403/04/25
مرضیه السادات سجادی نژاد

مرضیه السادات سجادی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0206-0272
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55553490300
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
پیش بینی اضطراب کرونا بر اساس مولفه های شخصیتی و مهارت های مقابله ای در دانشجویان
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
بیماری کرونا، اضطراب بیماری کرونا، مولفه های شخصیتی، سبک های مقابله ای
سال 1401
پژوهشگران مرضیه السادات سجادی نژاد ، محدثه السادات هاشمی

چکیده

امروزه مردم دنیا با خطر ابتلا به بیماری ویروس کووید-19 مواجه هستند. این بیماری جدای از مسایل و مشکلات جسمی پیامدهای روانشناختی نامطلوبی نیز به همراه دارد که از بین آنها میتوان به اضطراب کرونا اشاره کرد.. هدف پژوهش حاضر پیش بینی اضطراب کرونا بر اساس سبک های مقابله ای و مولفه های شخصیتی در بین دانشجویان دانشگاه اراک بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل 100 نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه اراک بوده است که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت آنلاین به پرسشنامه های اضطراب کرونا(علی پور و همکاران، 1399 )، سبک های مقابله با استرس اندلر و پارکر(1990) و فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی 5 عاملی نئو ( مک کری و کاستا، 1989) پاسخ دادند. برای تحلیل یافته ها از نرم افزار SPSS نسخه 25 و روش رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج تحلیل نشان داد که بین سبک شخصیتی روان رنجور و علائم جسمانی اضطراب کرونا رابطه مثبت معناداری وجود دارد (r=0.2 )و سبک شخصیتی توافق پذیر و علائم جسمانی اضطراب بیماری کرونا همبستگی منفی دارند (r=-0.2 ). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سبک مقابله هیجان مدار اضطراب بیماری کرونا (05.>p)، و سبک شخصیتی روان رنجوری علائم جسمانی اضطراب بیماری کرونا را پیش بینی میکند(05.>p). با توجه به نتایج بدست آمده مشخص میشود که اضطراب بیماری کرونا براساس سبک مقابله هیجان مدار و مولفه شخصیتی روان رنجوری قابل پیش بینی است. به همین منظور توصیه می شود به افراد سبک های مقابله مساله مدار آموزش داده شود تا از اثرات مخرب اضطراب کرونا در امان باشند.