1403/04/25
مرضیه السادات سجادی نژاد

مرضیه السادات سجادی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0206-0272
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55553490300
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر اعتماد اجتماعی، تعهد زناشویی و نگرش راجع به صمیمیت در متاهلین
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
شبکه های اجتماعی مجازی، اعتماد اجتماعی، تعهد زناشویی،نگرش به صمیمیت
سال 1395
پژوهشگران مرضیه السادات سجادی نژاد

چکیده

با ایجاد شبکه های اجتماعی مجازی، علاوه بر دنیای واقعی که در آن زندگی می کنیم و الگوهای ارتباط سنتی موجود در آن، فضاهای مجازی نیز ایجاد شده اند که توانسته است زندگی افراد و خانواده ها را تحت تاثیر خود قرار دهد. پژوهش زیر به منظور بررسی تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر اعتماد اجتماعی، تعهد زناشویی و نگرش راجع به صمیمیت در متاهلین صورت گرفته است. تعداد 200 نفر از متاهلین(100 نفر از کسانی که از شبکه های اجتماعی مجازی استفاده می کنند و 100 نفر از کسانی که از شبکه های اجتماعی مجازی استفاده نمی کنند) مراجعه کننده به مراکز مشاوره ی سطح شهر اصفهان و شیراز نمونه این پژوهش بودند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده گزینش شدند. برای سنجش استفاده و یا عدم استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی پرسش نامه محقق ساخته،جهت سنجش اعتماد اجتماعی پرسشنامه ی اعتماد اجتماعی صفاری نیا و شریف(1389) ،جهت سنجش تعهد زناشویی از پرسشنامه ی تعهد زناشویی آدامز و جونز(1997) و به منظور سنجش نگرش به صمیمیت مقیاس نگرش راجع به صمیمیت تریدول(1983) به کار گرفته شد. فرضیه های پژوهش وجود رابطه بین استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و اعتماد اجتماعی، رابطه بین استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و تعهد زناشویی، رابطه بین استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و نگرش به صمیمیت و تفاوت معنادار بین اعتماد اجتماعی،تعهد زناشویی و نگرش به صمیمیت در زوجینی که از شبکه های اجتماعی مجازی استفاده می کنند و زوجینی که استفاده نمی کنند، بود.به منظور جمع آوری داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و t مستقل استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین مولفه های استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با اعتماد اجتماعی و بین استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با تعهد زناشویی رابطه معنی دار و معکوسی وجود دارد.هم چنین اعتماد اجتماعی،تعهد زناشویی و نگرش به صمیمیت در متاهلینی که از شبکه های اجتماعی مجازی استفاده میکنند و متاهلینی که استفاده نمی کنند تفاوت معناداری وجود دارد.