1403/04/28
مرضیه السادات سجادی نژاد

مرضیه السادات سجادی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0206-0272
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55553490300
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه سرمایههای روان‌شناختی با ترس از عود و عملکرد جنسی زنان دچار سرطان پستان
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ترس از عود، سرمایه‌های روان‌شناختی، سرطان پستان، عملکرد جنسی
سال 1402
مجله فصلنامه بیماری های پستان
شناسه DOI
پژوهشگران نرگس فریادرس ، مرضیه السادات سجادی نژاد ، اکرم السادات سجادیان

چکیده

مقدمه: در سال‌های اخیر نقش عوامل روان‌شناختی در بیماری‌های جسمانی مانند سرطان بیش ‌از پیش روشن‌شده و روشن ساختن این نقش از زوایای گوناگون مورد تأکید قرارگرفته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سرمایه‌های روان‌شناختی با ترس از عود و عملکرد جنسی زنان مبتلا به سرطان پستان صورت پذیرفت. روش بررسی: طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ هم‌بستگی و مقطعی بود که در سال 1400 انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه زنان مبتلابه سرطان پستان ایران بودند که از سال 1394 تشخیص قطعی سرطان دریافت کرده بودند و از آن افراد، 300 نفر از مبتلایانی که برای پیگیری درمانی از سراسر کشور به تهران مراجعه کرده بودند از طریق نمونه‌گیری در دسترس وارد طرح پژوهش شدند. ابزارهای مورداستفاده در این مطالعه شامل پرسشنامه سرمایه روان‌شناختی لوتانز، عملکرد جنسی روزن و ترس از عود سیمارد بود. پس از جمع‌آوری پرسشنامه و استخراج داده‌های اولیه، رابطه ی مولفه‌ها‌های روانشناختی با ترس ازعود و عملکرد جنسی مورد آنالیز و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: اغلب افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر مجرد (75 درصد) و همچنین خانم‌ها‌های خانه دار بودند. همبستگی بین تمام خرده مقیاس‌های سرمایه‌های روان‌شناختی (امیدواری، تاب‌آوری، خودکارامدی، خوش‌بینی) با عملکرد جنسی مثبت و معنی‌دار بود. بین سرمایه‌های روان‌شناختی و ترس از عود رابطه معنادار وجود دارد. به‌علاوه بین سرمایه‌های روان‌شناختی و عملکرد جنسی زنان نیز رابطه وجود دارد. همچنین از مؤلفه‌های سرمایه روان‌شناختی، خوش‌بینی می‌تواند ترس از عود را در جهت منفی (۲۲/۰= R2) و همچنین عملکرد جنسی را در جهت مثبت (۰۶/۰=R2) به‌طور معناداری پیش‌بینی نماید. نتیجه‌گیری: خوشبینی به‌عنوان یکی از سرمایه‌های روانشناختی می‌تواند ترس از عود و همچنین عملکرد جنسی را پیش‌بینی کند. همچنین، خوش‌بینی می‌تواند بر ابعاد مختلف بیماری‌های جسمی مانند سرطان اثرگذار باشد. لذا تدوین مداخله‌هایی به‌منظور ارتقـاء امیـد، خوش‌بینی، تاب‌آوری و خودکارامدی می‌تواند به بهبود عملکرد جنسی و ترس از عود این بیمـاران کمک کند.