1403/04/28
مرضیه السادات سجادی نژاد

مرضیه السادات سجادی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0206-0272
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55553490300
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه صبر مادران و کارکرد خانواده با ایمنی هیجانی، انعطاف پذیری شناختی و تکانشگری دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
صبر مادران، کارکرد خانواده، ایمنی هیجانی، انعطاف پذیری شناختی ، تکانشگری
سال 1401
پژوهشگران مرضیه السادات سجادی نژاد(استاد راهنما)

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی بررسی رابطه صبر مادران و کارکرد خانواده با ایمنی هیجانی، انعطاف پذیری شناختی و تکانشگری دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی بود. روش مورد استفاده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، تمامی مادران دانش آموزان و همچنین دانش آموزان مقطع ابتدایی ناحیه دو شهر خرم آباد در سال تحصیلی 1401-1400 می باشد. نمونه از بین جامعه به شیوه در دسترس به تعداد 351 نفر انتخاب شدند و به پرسشنامه های صبرخرمائی، فرمانی و سلطانی(1393) پرسشنامه ایمنی هیجانی برونر و همکاران (2008) پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی کودکان استرانگ، وهمکاران (2017) پرسشنامه تکانشگری بارت (2004) پرسش نامه سنجش عملکرد خانواده اپشتاین،بیشاپ و بالدوین (1983) پاسخ دادند. جهت تجزیه و تحلیل داده از آزمون رگرسیون چندگانه و رگرسیون کانونی استفاده شد. نتایج نشان داد که صبر مادر و کارکرد خانواده توانست به طور معناداری ایمنی هیجانی، انعطاف پذیری شناختی و تکانشگری را پیش بینی نماید. همچنین واریانس مشترک بین متغیر کانونی مستقل با متغیر کانونی وابسته9/0 بود. بنابراین به نظر می رسد صبر و شکیبایی مادر به عنوان یک فضیلت اخلاقی به همراه کارکرد مناسب خانواده میتواند نقش بسیار پر اهمیتی در سلامت شناختی و هیجانی فرزندان ایفا کند.