1403/04/25
مرضیه السادات سجادی نژاد

مرضیه السادات سجادی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0206-0272
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55553490300
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس واکنش-پذیری هیجانی در دانشجویان دانشگاه اراک
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
مقیاس واکنش پذیری هیجانی، ویژگی های روانسنجی، دانشجویان
سال 1401
مجله روانشناسي باليني
شناسه DOI
پژوهشگران مرضیه السادات سجادی نژاد ، صغری اکبری چرمهینی

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس واکنش پذیری هیجانی در دانشجویان ایرانی بود. روش: این پژوهش تحقیقی پیمایشی است که بر روی 625 نفر از دانشجویان دانشگاه اراک انجام شد. به منظور بررسی آماری داد ها از دو روش نظریه کلاسیک تحلیل آزمون و نظریه سؤال – پاسخ استفاده شد. در رویکرد کلاسیک روایی ابزار با سه روش روایی صوری، همگرا - افتراقی و سازه بررسی شد. پایایی مقایس نیز به شیوه ثبات درونی و تنصیفی و آزمون - آزمون مجدد محاسبه شد. یافته ها: رابطه بین نمرات واکنش پذیری هیجانی و رفتارهای پرخطر (16/0 r=) و خلق منفی (47/0 r=) مثبت و معنادار و بین واکنش پذیری هیجانی و تاب آوری (30/0-r= ) منفی و معنادار به دست آمد که بر روایی همگرا و افتراقی مناسب مقیاس دلالت دارند. تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی ابزار دال بر ساختار عاملی مناسب مقیاس بود. در روش سؤال – پاسخ آماره ها برازش مدل را تأیید می کرد. پایایی مقیاس به شیوه ثبات درونی و تنصیفی و آزمون - آزمون مجدد به ترتیب 91/0 و 87/0 ، 86/0 بدست آمد. نتیجه گیری: مقیاس واکنش پذیری هیجانی دارای روایی و پایایی مطلوبی است و می تواند جهت نیل به اهداف پژوهشی در ایران مورد استفاده قرار گیرد.