1403/04/25
مرضیه السادات سجادی نژاد

مرضیه السادات سجادی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0206-0272
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55553490300
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر آموزش برنامه ی «فلسفه برای کودکان» بر رشد مهارت-های استدلالی و قضاوت های اخلاقی دانش آموزان
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
: فلسفه برای کودکان، مهارت های استدلالی، قضاوت های اخلاقی.
سال 1397
پژوهشگران مرضیه السادات سجادی نژاد(استاد راهنما)، بهمن یاسبلاغی شراهی(استاد مشاور)

چکیده

هدف و زمینه: فلسفه برای کودکان یکی از شاخه های آموزش فلسفه است که به پرورش قدرت استدلال و تفکر فلسفی در کودکان می پردازد. با توجه به ضرورت رشد مهارت های استدلالی و قضاوت های اخلاقی، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش برنامه فلسفه برای کودکان بر رشد مهارت های استدلالی و قضاوت های اخلاقی دانش آموزان انجام شد. مواد و روش ها: روش مورد استفاده در پژوهش حاضر از نوع شبه تجربی و طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانش آموزان دختر پایه پنجم شهر مهاجران در سال تحصیلی 97-1396 بودند؛ که از این میان 41 دانش آموز به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. آموزش برنامه فلسفه برای کودکان طی 9 جلسه برای گروه آزمایش اجرا شد. جهت جمع آوری داده ها از دو آزمون مهارت های استدلال نیوجرسی و آزمون قضاوت های اخلاقی سینها و وارما (1998) استفاده گردید. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که آموزش برنامه فلسفه برای کودکان بر رشد مهارت های استدلالی و قضاوت های اخلاقی دانش آموزان تأثیر معنادار دارد. نتیجه گیری: با توجه به اثر معنادار برنامه فلسفه برای کودکان بر رشد مهارت های استدلالی و قضاوت -های اخلاقی دانش آموزان و با توجه به ضعف آنان در این دو مهارت، به نظر می رسد جهت رشد مهارت های استدلالی، فکری و اخلاقی دانش آموزان چنین برنامه هایی می بایست مورد توجه بیشتری در کلاس های درس قرار گیرند.