1403/04/25
مرضیه السادات سجادی نژاد

مرضیه السادات سجادی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0206-0272
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55553490300
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تحولی هوش معنوی (از نوجوانی تا سالمندی)
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
هوش معنوی، تحول، نوجوانی، بزرگسالی
سال 1394
پژوهشگران مرضیه السادات سجادی نژاد ، صغری اکبری چرمهینی

چکیده

هدف این پژوهش شناخت روند تحولی هوش معنوی از نوجوانی تا بزرگسالی در شهر اراک بود. به این منظور 740 نفر از جمعیت بزرگسال شهر اراک، در پنج گروه سنی 14-19 سال( 165 نفر)، 20-29 سال (174 نفر)، 30-39 سال(214 نفر)، 40-49 سال (100 نفر) و بالاتر از 50 سال(87 نفر) به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه هوش معنوی سهرابی و ناصری(1391) پاسخ دادند. یافته های حاصل از تحلیل کوورایانس چند متغیره نشل داد که بین نمرات هوش معنوی در پنج گروه سنی تفاوت معناداری وجود دارد و نمرات هوش معنوی از گروه سنی اول تا چهارم سیر صعودی داشته و سپس در گروه پنجم نسبت به گروه چهارم اندکی تنزل یافته است. نتایج حاصل از مقایسه های زوجی نشان داد که نمرات گروه 20-29 سال و 40-49 سال ، گروه 14-19 سال و30-39 سال ، گروه 30-39 سال و 40-49 سال ، گروه 14-19 سال و 40-49 سال ، گروه 14-19 سال و بالاتر از 50 سال به لحاظ آماری با هم تفاوت معنادار دارند. در ادامه نتایج تحلیل یافته ها مورد بحث و نتیجه گیری قرار گرفت.