1403/04/28
مرضیه السادات سجادی نژاد

مرضیه السادات سجادی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0206-0272
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55553490300
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی نقش پیش بین میزان استفاده از شبکه های مجازی و نگرش به آسیبهای اجتماعی بر سلامت روان دانشجویان
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
نگرش به آسیبهای اجتماعی، شبکه های مجازی ، سلامت روان، دانشجویان
سال 1396
پژوهشگران صغری اکبری چرمهینی ، مرضیه السادات سجادی نژاد

چکیده

مقدمه: پیشرفت تکنولوژی و همه گیر شدن استفاده از شبکه های مجازی در دنیای مدرن علاوه بر منافع، معضلات زیادی را نیز برای افراد جامعه از جمله دانشجویان به همراه داشته است. استفاده نادرست و بی رویه از فضای مجازی می تواند نگرش جوانان را به آسیبهای اجتماعی تغییر داده و بر سلامت روان آنان نیز تاثیر بگذارد. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه های مجازی و نگرش به آسیبهای اجتماعی با سلامت روان در بین دانشجویان دانشگاه اراک انجام شد. روش: بدین منظور 224 نفر از دانشجویان دانشگاه اراک در مقطع کارشناسی به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه های نگرش به آسیبهای اجتماعی(خطیری، 1392) و سلامت روان (GHQ)، و به سوالی در حیطه میزان استفاده از شبکه های مجازی پاسخ دادند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین میزان استفاده از شبکه های مجازی و سلامت روان همبستگی (13/0- r=)، و بین نگرش به آسیبهای اجتماعی و سلامت روان (39/0- r=) وجود داشت. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای نگرش به آسیبهای اجتماعی و میزان استفاده از شبکه های مجازی میتوانند 16% از تغییرات سلامت روان دانشجویان را تبیین کنند. نتیجه گیری: میتوان چنین نتیجه گرفت که نگرش نادرست به آسیبهای اجتماعی و استفاده مفرط از شبکه های مجازی میتواند به طور معناداری اثر منفی بر سلامت روانی دانشجویان داشته باشد.