1403/04/25
مرضیه السادات سجادی نژاد

مرضیه السادات سجادی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0206-0272
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55553490300
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه سرمایههای روان شناختی با ترس از عود و عملکرد جنسی زنان مبتلابه سرطان پستان
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سرطان پستان، عملکرد جنسی، ترس از عود، سرمایه های روان شناختی
سال 1401
پژوهشگران مرضیه السادات سجادی نژاد(استاد راهنما)

چکیده

زمینه و هدف: در سالهای اخیر نقش عوامل روان شناختی در بیماری های جسمانی مانند سرطان بیش از پیش روشن شده و روشن ساختن این نقش از زوایای گوناگون مورد تأکید قرار گرفته است. پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه سرمایه های روان شناختی باترس از عود و عملکرد جنسی زنان مبتلابه سرطان پستان صورت پذیرفت. روش: طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ هم بستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه زنان مبتلابه سرطان پستان ایران بودند که از سال 1394 تشخیص قطعی سرطان دریافت کرده بودند و از آن افراد، 300 نفر از مبتلایانی که برای پیگیری درمانی به تهران آمده بودند از طریق نمونه گیری در دسترس وارد طرح پژوهش شدند. ابزارهای مورداستفاده در این مطالعه شامل پرسشنامه سرمایه روان شناختی لوتانز و همکاران (2007)، عملکرد جنسی روزن و همکاران (2000) و ترس از عود سیمارد (2009) بود. پس از جمع آوری پرسشنامه و استخراج داده های اولیه، داده های به دست آمده از این پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 و با استفاده از آمار توصیفی و روش رگرسیون گام به گام مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: براساس نتایج یافته ها، بین سرمایه های روان شناختی و ترس از عود رابطه معنادار وجود دارد. به علاوه بین سرمایه های روان شناختی و عملکرد جنسی زنان نیز رابطه وجود دارد. همچنین از مؤلفه های سرمایه روان شناختی، خوش بینی در مدل رگرسیون گام به گام باقی ماند و دیگر زیرمقیاس ها از مدل حذف شدند و بر اساس مدل های پیشنهادی، زیرمقیاس خوش بینی می تواند ترس از عود را در جهت منفی (R2 = 22/0) و همچنین عملکرد جنسی را در جهت مثبت (R2 = 06/0) به طور معناداری پیش بینی نماید. بنابراین می توان گفت ویژگی های روان شناختی به ویژه خوش بینی به عنوان سرمایه های روانی میتواند بر ابعاد مختلف بیماری های جسمی مانند سرطان اثرگذار باشد.