1403/04/25
مرضیه السادات سجادی نژاد

مرضیه السادات سجادی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0206-0272
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55553490300
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
هوش معنوی و مهارت حل مسئله
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
هوش معنوی، سبک های حل مسئله، دانشجویان
سال 1396
مجله مجموعه مقالات سومين كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي
شناسه DOI
پژوهشگران مرضیه السادات سجادی نژاد ، صغری اکبری چرمهینی

چکیده

چکیده فرهنگ های دینی غیر از اسلام معنویت و مذهب را دو مقوله جدا از هم می دانند. در این فرهنگ ها افراد غیرمذهبی نیز می توانند معنوی باشند. در حالی که از منظر اسلام میان دینداری و معنویت جدایی نیست و معنویت صحیح فقط درصورت اطاعت از دستورهای الهی و در سایه دینداری حاصل می شود. فرهنگ های غیراسلامی یکی از کاربردهای معنویت را تسهیل حل مسائل زندگی روزمره می دانند. درحالی که از منظر اعتقادات اسلامی، که آموزه های دینی برای برخورد با همه جوانب و مشکلات زندگی انسان دستورات کاربردی ارائه می دهد، این مسئله نیز باید پررنگ تر جلوه کند. تا این اواخر ابزاری برای سنجش معنویت مبتنی بر آموزه های فرهنگ اسلامی وجود نداشته است، اما فراهم شدن چنین ابزاری بستری برای انجام تحقیقات میدانی در این حیطه فراهم می کند. در این راستا هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تجربی رابطه بین هوش معنوی و سبک های حل مسئله در سال های نوجوانی و آغاز جوانی است؛ بنابراین، در این پژوهش 332 نفر از شهروندان اراکی (25-15 سال) با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و به پرسش نامه های هوش معنوی سهرابی و ناصری (1391) و سبک های حل مسئله کسیدی و لانگ (1985) پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده ها با آمار توصیفی و شیوه رگرسیون گام به گام انجام شد. یافته ها نشان داد که نمره کلی هوش معنوی می تواند به طور معناداری سبک حل مسئله سازنده را پیش بینی کند و با سبک حل مسئله غیرسازنده نیز رابطه منفی معنادار دارد. از بین زیرمقیاس های پرسش نامه هوش معنوی نیز، «خودمتعالی» و «شکیبایی» بیشترین ارتباط را با حل مسئله سازنده داشتند. می توان نتیجه گرفت که هوش معنوی می تواند در ارتقای مهارت های مثبت زندگی مانند حل مسئله مؤثر باشد؛ از این رو، توجه بیشتر به این بُعد در ارتقای سلامت روان جوانان و نوجوانان مفید است.