1403/04/25
مرضیه السادات سجادی نژاد

مرضیه السادات سجادی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0206-0272
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55553490300
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه بین بازی های رایانه ای و پرخاشگری و افسردگی دانش آموزان دختر و پسر
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
بازی های رایانه ای، پرخاشگری، افسردگی، متغیرهای جمعیت شناختی.
سال 1393
پژوهشگران مرضیه السادات سجادی نژاد

چکیده

بازی های رایانه ای، محصولاتی فرهنگی و از جمله رسانه های همگانی به شمار می روند و از این رو اهمیت اجتماعی فراوانی دارند و برای بسیاری کودکان و نوجوانان نخستین گام ورود به جهان فناوری رایانه به شمار می روند. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین بازی های رایانه ای و پرخاشگری و افسردگی دانش آموزان دختر و پسر سال تحصیلی 1391 - 1392 شهر شازند بود. در این پژوهش 97 نفر از دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های شهر شازند با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند، و به پرسشنامه های شخصیت آیزنک، افسردگی بالینی کودکان و نوجوانان، و آزمون اعتیاد به اینترنت پاسخ دادند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و شیوه رگرسیون گام به گام استفاده شد. یافته ها نشان داد که بازی های رایانه ای توانست به طور معناداری پرخاشگری دانش آموزان را پیش بینی کند اما پیش بینی افسردگی بر اساس بازی ها معنادار نبود. می توان نتیجه گرفت که اعتیاد به بازی های رایانه ای می تواند در پرخاشگری نوجوانان مؤثر بوده و از این رو توجه بیشتر به این بعد در راستای سلامت روانی نوجوانان نیز مفید واقع شود.