1403/04/28
مرضیه السادات سجادی نژاد

مرضیه السادات سجادی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0206-0272
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55553490300
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی دوره متوسطه اول مبتنی بر مولفه های اخلاقی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
مولفه های اخلاقی، تحلیل محتوا، کتاب های درسی مطالعات اجتماعی، دوره متوسطه اول
سال 1399
پژوهشگران مرضیه السادات سجادی نژاد(استاد راهنما)، بهمن یاسبلاغی شراهی(استاد مشاور)

چکیده

دوره متوسطه اول از حساس ترین دوره های زندگی افراد به شمار می رود. در این دوره آموزش اجتماعی دارد. هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی دوره متوسطه اول مبتنی بر مولفه های اخلاقی بود. روش مورد نظر تحلیل محتوای کمی و جامعه آماری آن کتاب های درسی دوره اول متوسطه در سال1399-1400 بوده است تحلیل محتوا نشان داد در کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم 182 مرتبه به مولفه های اخلاقی اشاره شده است؛ که مسئولیت پذیری 53 مرتبه (29/0) در جایگاه نخست و سپس تقوا 2 مرتبه (010/0) در پایین ترین جایگاه قرار دارد. در کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم 204 مرتبه به مولفه های اخلاقی اشاره شده است؛ که حس معاشرت 42 مرتبه (205/0) در جایگاه نخست و سپس صداقت 2 مرتبه (009/0) در پایین ترین جایگاه قرار دارد. در کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم 188 مرتبه به مولفه های اخلاقی اشاره شده است؛ که حس معاشرت 47 مرتبه (25/0) در جایگاه نخست و سپس احترام به خود و امانتداری 0 مرتبه (000/0) در پایین ترین جایگاه قرار دارد. نتایج تحلیل این پژوهش نشان داد که در کتاب های درسی مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه به مسئله مهمی چون تربیت اخلاقی توجه کافی نشده است. لذا توصیه می شود که مؤلفه های تربیت اخلاقی در کتب درسی مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه گنجانده شوند.