1403/04/25
مرضیه السادات سجادی نژاد

مرضیه السادات سجادی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0206-0272
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55553490300
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه فرسودگی تحصیلی ، اشتیاق تحصیلی و خود کارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم مدارس محروم و برخوردار شهر اراک سال تحصیلی 99- 98
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
محرومیت، فرسودگی تحصیلی، اشتیاق تحصیلی و خودکار آمدی تحصیلی
سال 1399
پژوهشگران مرضیه السادات سجادی نژاد(استاد راهنما)، مهوش ذوالقرنین (بازنشسته)(استاد مشاور)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه فرسودگی تحصیلی، اشتیاق تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان مدارس محروم و برخوردار می باشد. این پژوهش توصیفی و از نوع علی مقایسه ای بوده و جامعه آماری آن، شامل کلیه دانش آموزان دوره متوسطه دوم مدارس محروم و برخوردار شهر اراک سال تحصیلی 99-98 بود. آزمودنی های پژوهش شامل 120 نفر از دانش آموزان این مدارس بوده که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس فرسودگی تحصیلی، اشتیاق تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی استفاده شده است. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین دانش آموزان مدارس محروم و برخوردار در فرسودگی تحصیلی،اشتیاق تحصیلی(رفتاری) و خودکارآمدی تحصیلی تفاوت معنا داری وجود دارد ( p<‎ 0/001). این نتایج نشان می دهد که امکانات آموزشی، عوامل محیطی و اجتماعی بر دانش آموزان تأثیر گذار است و بین مدارس محروم و برخوردار از لحاظ تأثیر گذاری عوامل، تفاوت وجود دارد.