1403/03/30

مهوش ذوالقرنین (بازنشسته)

مرتبه علمی: مربی
ارکید:
تحصیلات: کارشناسی ارشد
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
مقاله ارائه‌شده
کتاب
ارزشیابی واقع گرا در دوره پیش از دبستان مهوش ذوالقرنین (بازنشسته) (1396)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
تحلیل محتوای کتب علوم تجربی پایه چهارم ، پنجم و ششم دبستان براساس روش ویلیام رومی سعید شاه حسینی، مهوش ذوالقرنین (بازنشسته)، رضا بیگی گراوند (1399)
اثر بخشی آموزش به روش مبتنی بر پروژه بر انگیزه و مشارکت دانشجویان در درس منصور عبدی، مهوش ذوالقرنین (بازنشسته)، مهدی نصیری (1399)
تحلیل محتوای کتاب های درسی فارسی بخوانیم پایه دوم و سوم دوره ابتدایی با تأکید بر مؤلفه های تربیت اخلاقی سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)، مهوش ذوالقرنین (بازنشسته)، مریم لیاقتی (1397)
بررسی تأثیر تفکر انتقادی بر خودکارآمدی تحصیلی و خودتنظیمی تحصیلی دانشجویان بهمن یاسبلاغی شراهی، مهوش ذوالقرنین (بازنشسته) (1397)