1403/04/28
مرضیه السادات سجادی نژاد

مرضیه السادات سجادی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0206-0272
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55553490300
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه اثربخشی آموزش حفاظت از محیط زیست با استفاده از روش بحث گروهی در کلاس و بحث در شبکه های اجتماعی بر آگاهی، نگرش و رفتار محیط زیستی دانش آموزان دوره ابتدایی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
محیط زیست، آموزش مجازی، بحث گروهی، آگاهی محیط زیستی ، نگرش محیط زیستی، رفتار محیط زیستی
سال 1399
پژوهشگران مرضیه السادات سجادی نژاد(استاد راهنما)

چکیده

حفاظت محیط زیست از جمله مسائل مهم در تمام دنیا محسوب می گردد به نحوی که حفاظت محیط زیست در قرن بیست و یکم به عنوان یکی از هشت هدف توسعه هزاره و یکی از سه پایه توسعه پایدار شناخته می شود؛ لذا آموزش نحوه ی صحیح حفاظت از محیط زیست ضرورت می یابد براساس این ضرورت هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش حفاظت از محیط زیست با استفاده از روش بحث گروهی در کلاس و بحث در شبکه های اجتماعی بر آگاهی، نگرش و رفتار محیط زیستی دانش آموزان بود.به منظور پاسخگویی به این هدف در این پژوهش از روش نیمه آزمایشی بهره گیری شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش اموزان پایه چهارم مدارس ابتدایی بخش سیلاخور در سال 99-1398 تشکیل داد (جمعا 43 مدرسه). که از میان این مدارس دو مدرسه در دسترس انتخاب شدند و از هر مدرسه دانش آموزان پایه چهارم در تحقیق شرکت داده شدند . دانش آموزان به پرسشنامه میبدی و همکاران درباره ی آگاهی، نگرش و رفتار محیط زیستی پاسخ دادند. شیوه آماری مورد استفاده نیز شامل تحلیل کواریانس چندمتغیره (مانکوا) بود.نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین دو گروه آموزش از طریق بحث گروهی و آموزش مجازی در متغیرهای آگاهی، نگرش و رفتار محیط زیستی تفاوت معناداری وجود دارد (05/0>p). به گونه ایی که دانش آموزانی که از طریق بحث در شبکه های مجازی آموزش دیده بودند دانش، نگرش و رفتار مطلوبتری نسبت به گروهی که از طریق بحث گروهی در کلاس درس آموزش دیده بودند، دارا بودند. لذا کاربرد این روش در کنار آموزش های کلاسی پیشنهاد این تحقیق به مسئولان آموزش و پرورش کشور است.