1403/04/25
مرضیه السادات سجادی نژاد

مرضیه السادات سجادی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0206-0272
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55553490300
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش پیش بین خردمندی و صبر در سلامت معنوی دانشجویان به تفکیک جنسیت
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
خردمندی، صبر، سلامت معنوی، دانشجویان
سال 1402
پژوهشگران مرضیه السادات سجادی نژاد

چکیده

زم ینه و هدف: سالمت معنوی به عنوان یکی از ابعاد مهم سالمت انسان و تکمیل کننده ابعاد دیگر شناخته شده است. اگرچه پژوهشهایی در حیطه بررسی پیامدهای سالمت معنوی انجام شده، اما پژوهشهای اندکی عوامل پیشایند ای ن سازه را بررسی کردهاند. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش صبر و خردمندی در پیش بینی سالمت معنوی دانشجوی ان به تفکیک جنسیت بود. روش: 200 نفر از دانشجویان مقاطع کارشناسی و ارشد دانشگاه اراک در سال 1402-1401 به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های جامع سالمت معنوی) ام یری و همکاران، 1393(، صبر خرمایی، فرم انی و سلطانی )1393(، و خردمندی اشمیت، مالدون و پاندرز)2012( پاسخ دادند. داده ها به روش تحلیل رگرسیون به شیوه ورود همزمان و گام به گام به کمک نرم افزار SPSS26 تحل یل شد. یافته ها: ترکیب خطی متغیرهای پیش بی ن صبر و خردمندی با سلامت معنوی در هر دو جنس معنادار است و 34% از واریانس سالمت معنو ی در مردان و 50% از واریانس این متغیر در زنان، توسط این متغیرها تب یین م یگردد) P˂0/01 (. نتیجه گیر ی: با توجه به نقش معنادار صبر )به عنوان فضیلتی اخالقی و روانشناختی ( و خردمندی در پیش بینی سالمت معنو ی، م یتوان از آموزش این دو در تقویت سالمت معنو ی در هر دو جنس سود جست