1403/04/25
مرضیه السادات سجادی نژاد

مرضیه السادات سجادی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0206-0272
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55553490300
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه مدارس هوشمند و غیر هوشمند از منظر راهبردهای شناختی، فراشناختی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
مدارس هوشمند، مدارس غیرهوشمند، راهبردهای شناختی، فراشناختی، انگیزه پیشرفت.
سال 1397
پژوهشگران مرضیه السادات سجادی نژاد(استاد راهنما)، مهوش ذوالقرنین (بازنشسته)(استاد مشاور)

چکیده

هدف و زمینه: در دنیای امروز صحبت از مدارس هوشمند به میان می آید که در مقایسه با آموزش های سنتی تحولی عظیم در جهت یادگیری می باشد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه مدارس هوشمند و غیر هوشمند از منظر راهبردهای شناختی، فراشناختی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان انجام گرفت. مواد و روش ها: روش مورد استفاده در پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش- آموزان دوره دوم متوسطه مدارس هوشمند و عادی شهر اراک در سال تحصیلی 97-1396 بود. به منظور نمونه گیری 8 مدرسه هوشمند و 4 مدرسه عادی به صورت تصادفی انتخاب شده است. ابزارهای گرداوری داده ها در این تحقیق شامل پرسشنامه راهبردهای خود تنظیمی پینتریج و دی گروت و انگیزه پیشرفت هرمنس بود. به منظور تحلیل نتایج از آمارهای توصیفی و آزمون میانگین دوجامعه و تحلیل واریانس چند متغیره ( MANOVA ) استفاده شده بود. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که بین مدارس هوشمند و غیر هوشمند از منظر راهبردهای شناختی، فراشناختی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان تفاوت معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری: باتوجه به تفاوت معنادار مدارس هوشمند و غیر هوشمند از منظر راهبردهای شناختی، فراشناختی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان و اهمیت وجود اینگونه مدارس در کشور برای توسعه و بهبود کیفیت آموزش و یادگیری به نظرمی رسد که جهت رشد راهبردهای شناختی، فراشناختی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان استفاده از این مدارس ضرورت بیشتری می یابد.