1403/03/30
مهدی حسین یزدی

مهدی حسین یزدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3763-6507
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55332944500
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم دامی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
A randomized field trial assessing the timing of postpartum calcium bolus administration on milk yield of multiparous Holstein cows Ehsan Mahjoubi, Seyyed Amin Mousaviara, Mehdi Hossein Yazdi, Mojtaba Hosseinzadehakandi, Jessica Mcart (2023)
اثرات اندازه قطعات و منبع علوفه بر عملکرد و فراسنجههای تخمیر شکمبه ای گوساله های شیرخوار هلشتاین موسی عربی، مهدی میرزائی (علوم دامی)، مهدی کاظمی بنچناری، حسین امیدی میرزایی، مهدی حسین یزدی (1401)
Does the 9-11th rib composition correspond with body composition in fat-tailed Afshari lambs? Hossein Shadman, Ehsan Mahjoubi, Davoud Zahmatkesh, Mehdi Hossein Yazdi (2022)
Forage inclusion in calf starter has the best outcome when it is supplemented since 21 days after birth in Holstein calves Ali Ghahremani, Ehsan Mahjoubi, Mehdi Hossein Yazdi, Mohammad Chamani, Mohammad Reza Bahrami, Robbert Patton (2021)
Nucleotide Supplementation to Whole Milk Has Beneficial: Effects on Post-Weaning Holstein Calf Performance Yousef Abbaslou, Davoud Zahmatkesh, Ehsan Mahjoubi, Mehdi Hossein Yazdi, Hamed Biranvand, Morteza Gorjidooz (2021)
Short communication: Performance of Holstein calves fed high-solid milk with or without nucleotide Yousef Abbaslou, Ehsan Mahjoubi, farhad ahmadi, Mohammd Reza Farokhzad, Davoud Zahmatkesh, Hamed Biranvand, Mehdi Hossein Yazdi (2020)
Shade or unshaded effects on body composition of growing Afshari lambs during summer Hossein Shadman, Ehsan Mahjoubi, Davoud Zahmatkesh, Mehdi Hossein Yazdi (2020)
Effects of a Grain Source (Corn Versus Barley) and Starter Protein Content on Performance, Ruminal Fermentation, and Blood Metabolites in Holstein Dairy Calves Mehdi Kazemi bonchenari, Mehdi Mirzaei, Mehdi Hossein Yazdi, Mohammad Hossein Moradi, Mahdi Khodaei Motlagh, adel pezeshki (2020)
Effects of step-down weaning implementation time on growth performance and blood metabolites of dairy calves Mehdi Mirzaei, Hassan Khanaki, Mehdi Kazemi bonchenari, mohammad ajmalkhan, Amirhossein Khaltabadi Farahani, Morteza Hosseini Ghaffari, Mehdi Hossein Yazdi (2020)
The time spent in fresh cow pen influences total lactational performance Fatemeh Hoseyni, Davoud Zahmatkesh, Ehsan Mahjoubi, Mehdi Hossein Yazdi, Robbert Patton (2020)
تاثیر زمان و مقادیر تزریق هورمون PMSG بر بازده تولید مثل میش های فراهانی همزمان سازی شده با سیدر مهدی خدایی مطلق، مهدی کاظمی بنچناری، محمد حسین مرادی، مهدی حسین یزدی (1398)
Effect of increasing dosage of a multi-mineral-vitamin supplement on productive performance and blood minerals of fattening male Ghezel × Afshar lambs Mehdi Hossein Yazdi, Ehsan Mahjoubi, Mehdi Kazemi bonchenari, Omid Afsarian, Amirhossein Khaltabadi Farahani (2019)
Short communication: Test of the relationship between prepartum milk leakage and blood calcium concentration in Holstein cows—An observational study Ehsan Mahjoubi, Davoud Zahmatkesh, Mehdi Hossein Yazdi, Mohammad Hadi Khabbazan, Mohammad Reza Samadian (2018)
Evaluation of an accelerated growth program for pre-weaned Shall lambs Ehsan Mahjoubi, Mehdi Hossein Yazdi, Omid Afsarian, Kimberly Vonnahme (2017)
Effects of dam parity and pre-weaning average daily gain of Holstein calves on future milk production Fatemeh Hoseyni, Ehsan Mahjoubi, Davoud Zahmatkesh, Mehdi Hossein Yazdi (2016)
اثر خورانیدن پیشسازهای گلوکز بهصورت سرک بر عملکرد و شاخصهای دمایی بدنی در گوسالههای نر هلشتاین تحت تنش حرارتی مهدی حسین یزدی، حمید امانلو، حمیدرضا میرزایی الموتی، محمد طاهر هر کی نژاد، ابوالقاسم نبی پور، احسان محجوبی (1395)
A supplement containing multiple types of gluconeogenic substrates alters intake but not productivity of heat-stressed Afshari lambs Ehsan Mahjoubi, Hamid Amanlou, Mehdi Hossein Yazdi, Nabi allah Aghaziarati, Gholamreza Noori, Lance Baumgard, Barry Bradford, Christopher vahl (2016)
Effects of heat stress on metabolism, digestibility, and rumen epithelial characteristics in growing Holstein calves Mehdi Hossein Yazdi, Hamidreza Mirzaei Alamouti, Hamid Amanlou, Ehsan Mahjoubi, Abolghasem Nabipour, Lance Baumgard, Nabi allah Aghaziarati (2016)
Effects of a supplement containing multiple types of gluconeogenic precursors on production and metabolism in Holstein bull calves during heat stress Mehdi Hossein Yazdi, Hamid Amanlou, Hamidreza Mirzaei Alamouti, Mohammad Taher Harakinezhad, Abolghasem Nabipour, Lance Baumgard, Gholamreza Noori, Nabi allah Aghaziarati, Ehsan Mahjoubi (2015)
Effects of alfalfa hay and its physical form (chopped versus pelleted) on performance of Holstein calves Meghdad Jahani Moghadam, Ehsan Mahjoubi, Mehdi Hossein Yazdi, Felipe Cardoso, James Drackley (2015)
The effect of cyclical and severe heat stress on growth performance and metabolism in Afshari lambs Ehsan Mahjoubi, Mehdi Hossein Yazdi, Nabi allah Aghaziarati, Gholamreza Noori, Omid Afsarian, Lance Baumgard (2015)
The effect of cyclical and mild heat stress on productivity and metabolism in Afshari lambs Ehsan Mahjoubi, Hamid Amanlou, Hamidreza Mirzaei Alamouti, Nabi allah Aghaziarati, Mehdi Hossein Yazdi, Lance Baumgard, Kai Yuan, Gholamreza Noori (2014)
Enriched dietary energy and protein with more frequent milking offers early lactation cows a greater productive potential Nabi allah Aghaziarati, Hamid Amanlou, Davoud Zahmatkesh, Ehsan Mahjoubi, Mehdi Hossein Yazdi (2011)
مقاله ارائه‌شده
Does sunlight exposure result in more concentrate intake in growing Afshari lambs during the hottest hours of day? Maryam Gilhossein, Ehsan Mahjoubi, Davoud Zahmatkesh, Mehdi Hossein Yazdi (2019)
گوسفند افشاری مقاوم به حرارت با افزایش وزن بالا احسان محجوبی، داود زحمتکش، مهدی حسین یزدی (1396)
The time of wheat straw inclusion affects weaning weight and average daily gain in Holstein calves. Ali Ghahremani, Ehsan Mahjoubi, Mohammad Chamani, Mehdi Hossein Yazdi, Robbert Patton (2017)
کتاب
تغذیه و مدیریت گوساله و تلیسه شیری: برخی مفاهیم کلیدی و کاربردی مهدی حسین یزدی، احسان محجوبی، مهدی کاظمی بنچناری (1400)
بیماری های پیرامون زایش گاوهای شیری مهدی حسین یزدی، احسان محجوبی، مهدی میرزائی (علوم دامی) (1398)
اصول مراقبت از سم گاو احسان محجوبی، مهدی حسین یزدی (1389)
تغذیه، سلامت و آسایش گاو شیری احسان محجوبی، مهدی حسین یزدی، داود زحمتکش (1388)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بررسی اثر متقابل سطح پروتئین و فسفر در رشد گوساله‌های شیرخوار هلشتاین مهدی کاظمی بنچناری، مهدی حسین یزدی، مهدی میرزائی (علوم دامی)، وحید محمودی (1402)
اثرات روش‌های مختلف ارائه علوفه و منبع علوفه بر روی مصرف، عملکرد رشد و متابولیت‌های خونی گوساله‌های شیری هلشتاین مهدی میرزائی (علوم دامی)، مهدی حسین یزدی، مهدی کاظمی بنچناری، فائزه فرید (1402)
آیا نسل جدید مکمل کیلاته و سطح مختلف آن می‌تواند عملکرد گوسفندان افشاری آبستن را بهبود دهد؟ احسان محجوبی، داود زحمتکش، مهدی حسین یزدی، معصومه عاشری (1401)
بررسی اثر متقابل منابع متفاوت نشاسته (دانه جو در برابر دانه ذرت) و منبع اسید چرب امگا-3 در گوساله های شیرخوار هلشتاین مهدی کاظمی بنچناری، مهدی میرزائی (علوم دامی)، مهدی حسین یزدی، فاطمه مومنی پویا (1401)
بررسی اثر متقابل زندگی گروهی و زمان از شیرگیری بر رشد، خوراک مصرفی و متابولیت های خون گوساله های شیری احسان محجوبی، مهدی حسین یزدی، داود زحمتکش، نعمت علی محمود زاده (1401)
بررسی اثر متقابل سطح کاه گندم و سطح پروتئین جیره استارتر در گوساله های شیرخوار هلشتاین مهدی کاظمی بنچناری، مهدی میرزائی (علوم دامی)، مهدی حسین یزدی، رضا جلایر نژاد (1400)
بررسی اثرات متقابل اندازه قطعات و منبع علوفه بر عملکرد، متابولیت های خونی، پارامترهای شکمبه ای و سلامتی گوساله های شیرخوار هلشتاین مهدی کاظمی بنچناری، مهدی میرزائی (علوم دامی)، حسین امیدی میرزایی، مهدی حسین یزدی، موسی عربی (1400)
اثر نوکلئوتیدهای حاصل از مخمر بر عملکرد و سلامت گوساله های شیری داود زحمتکش، احسان محجوبی، مهدی حسین یزدی، یوسف عباسلو (1400)
بررسی اثر متقابل روغن امگا-3 و سطح پروتئین عبوری بر عملکرد، رشد اسکلتی و متابولیت های خونی بره های شیرخوار مهدی کاظمی بنچناری، مهدی حسین یزدی، مهدی میرزائی (علوم دامی)، مریم یاوری (1399)
بررسی اثر متقابل نوع فرآوری (آسیاب شده در برابر فلیک با بخار) ذرت و سطح پروتئین عبوری در گوساله های شیر خوار مهدی کاظمی بنچناری، مهدی میرزائی (علوم دامی)، مهدی حسین یزدی، محسن راستگو (1399)
مدیریت گروه­بندی در گاو تازه زا: عملکرد تولیدی و پیامدهای اقتصادی. احسان محجوبی، داود زحمتکش، مهدی حسین یزدی، فاطمه حسینی (1398)
بررسی اثر متقابل منبع علوفه (یونجه در برابر کاه) و سطح پروتئین غیر قابل تجزیه شکمبه ای در گوسالههای شیرخوار هلشتاین مهدی کاظمی بنچناری، مهدی حسین یزدی، مهدی میرزائی (علوم دامی)، میلاد محمد زاده قمی (1398)
بررسی اثر متقابل منبع علوفه ای و سطح پروتئینRUP در جیره استارتر بره شیرخوار مهدی کاظمی بنچناری، مهدی حسین یزدی، مهدی میرزائی (علوم دامی)، طبیه دری (1398)
تأثیر تنش حرارتی بر خصوصیات لاشه و عملکرد تولیدی بره های افشاری احسان محجوبی، مهدی حسین یزدی، داود زحمتکش، حسین شادمان (1398)
اثرات اضافه کردن سدیم بوتیرات به شیر بر روی عملکرد و سلامت گوساله های شیری هلشتاین احسان محجوبی، مهدی حسین یزدی، داود زحمتکش، امیر ارمکان (1397)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
مطالعه و امکان سنجی تولید سویای آنیونیک برای گاوهای انتظار زایش مهدی میرزائی (علوم دامی)، مهدی حسین یزدی، مهدی کاظمی بنچناری (1401)
مقایسه مصرف مواد معدنی میکرو در شیر با دو منبع متفاوت بر عملکرد، پارامترهای خونی، رشد اسکلتی، و سلامت گوساله های شیرخوار هلشتاین مهدی کاظمی بنچناری، مرتضی حسینی غفاری، احسان محجوبی، حامد خلیلوندی، مقداد جهانی مقدم، مهدی میرزائی (علوم دامی)، مهدی حسین یزدی (1400)
متاآنالیز تعیین سطح مناسب پروتئین خام در استارتر گوساله های شیری: اثرات بر روی خوراک مصرفی، افزایش وزن روزانه و معیارهای بیومتریک مهدی حسین یزدی، داود زحمتکش، محمد حسین مرادی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، احسان محجوبی، مهدی کاظمی بنچناری (1399)
بررسی تاثیر منبع اسید چرب امگا-3 (پرشیا لین) بر متابولیسم نیتروژن در بره های شیرخوار مهدی کاظمی بنچناری، مهدی میرزائی (علوم دامی)، مهدی حسین یزدی (1399)
پاسخ عملکردی و متابولیکی گوساله های شیرخوار به نوع غله (جو و ذرت) و اثر متقابل آن با سطح پروتئین مصرفی در جیره استارتر مهدی کاظمی بنچناری، محمد حسین مرادی، مهدی خدایی مطلق، مهدی حسین یزدی، مهدی میرزائی (علوم دامی) (1397)
اثر افزودن مکمل مواد معدنی-ویتامینه در جیره بر روی عملکرد بره های پرواری شال مهدی حسین یزدی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، امید افسریان، مهدی کاظمی بنچناری، احسان محجوبی (1397)
غلظت کلسیم و فسفر در گاوهای پیش از زایش: دلیل نشت شیر از پستان؟ احسان محجوبی، داود زحمتکش، مهدی حسین یزدی، محمدرضا صمدیان، محمد هادی خبازان (1397)