1403/04/25
مهدی حسین یزدی

مهدی حسین یزدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3763-6507
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55332944500
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم دامی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تکنیک همزمان سازی با دزها و زمان های مختلف هورمون PMSG و اثر آن بر تغییرات هورمو ن های استروئیدی ( E2 و P4) در میش های نژاد فراهانی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
همزمان سازی فحلی، PMSG، دوز هورمون، استروئید
سال 1397
پژوهشگران مهدی خدایی مطلق ، مهدی کاظمی بنچناری ، محمد حسین مرادی ، مهدی حسین یزدی

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثر همزمان سازی فحلی با استفاده از دوزهای مختلف و زمان های متفاوت تزریق هورمون PMSG بر تغییرات هورمون های استروئیدی (استروژن و پروژسترون) در میش های نژاد فراهانی بود. 70 رأس میش نژاد فراهانی در این مطالعه استفاده شد. گروه اول: در این گروه زمان برداشت سیدر از بدن دام به میزان 400 واحد بین المللی هورمون PMSG به بدن میش ها تزریق شد.گروه دوم: در این گروه 24 ساعت قبل از زمان برداشت سیدر از بدن دام، به میزان 500 واحد بین المللی هورمون PMSG به میش ها تزریق شد. گروه سوم: در این گروه 24 ساعت قبل از زمان برداشت سیدر از بدن دام، به میزان 600 واحد بین المللی هورمون PMSG به میش ها تزریق شد. گروه چهارم: در این گروه در زمان برداشت سیدر از بدن دام، به میزان 400 واحد بین المللی هورمون PMSG به میش ها تزریق شد. گروه پنجم: در این گروه 24 ساعت قبل از زمان برداشت سیدر از بدن دام، به میزان 500 واحد بین المللی هورمون PMSG به میش ها تزریق شد. گروه ششم: در این گروه در زمان برداشت سیدر از بدن دام، به میزان 600 واحد بین المللی هورمون PMSG به میش ها تزریق شد. شاهد پس از برداشت سیدر هیچگونه تزریقی صورت نگرفت. پس از برداشت سیدر فراسنجه های تولیدمثلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این آزمایش نشان داد که نرخ آبستنی در همه گروه ها یکسان بود و هیچ تفاوت معنی داری در وزن بره ها در بین تیمارها مشاهده نشد. تعداد بره بازای هر میش در تیمار 2 نسبت به سایر تیمارها تفاوت معنی داری داشت (P˂0.05). سطح پروژسترون خون بطور معنی داری از روز صفر تا روز 50 تغییر نمود و در همه گروهها غلظت بالای پروژسترون گزارش شد و هیچ تفاوت معنی داری بین گروهها وجود نداشت .(P<0.05) بطور کلی تزریق PMSG 24 ساعت قبل از حذف سیدر سبب بهبود برخی از فراسنجه های تولیدمثلی در میش شد.