1403/04/30
محمد حسین مرادی

محمد حسین مرادی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5877-0866
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 7004477102
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه علوم دامی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Genome-wide analysis of population structure, effective population size and inbreeding in Iranian and exotic horses Banafsheh Bazvand, Amir Rashidi, Mohammad Bagher Zandi, Mohammad Hossein Moradi, Jalal RostamZadeh (2024)
بررسی شبکه تنظیمی ژن‌های مؤثر بر صفات تولید و ترکیبات شیر گوسفند با استفاده از مطالعات پویش کل ژنومی (GWAS) رمضانعلی عزیزی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمد حسین مرادی، حسین محمدی، حسینعلی قاسمی (1402)
Genome-wide association study for body weight and feed consumption traits in Japanese quail using Bayesian approaches Hassan Alboali, Mohammad Hossein Moradi, Amirhossein Khaltabadi Farahani, Hossein Mohammadi (2023)
تاثیر گیاه دارویی بیلهر(Dormema aucheri) بر عملکرد، هماتولوژی، ریخت‌شناسی دئودنوم و کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی سیده زهرا نوربخش، ایمان حاج خدادادی، حسینعلی قاسمی، محمد حسین مرادی (1402)
بررسی الگوی فلس و بدشکلی بدن در جمعیت های ماهی کپور معمولی در دریای خزر و ماهیان مولد پرورشی در مراکز تکثیر ایران رویا بختیار، سیدرضا میرائی آشتیانی، اردشیر نجاتی جوارمی، محمد حسین مرادی، فلیپ مارتینز پاستور (1402)
ریختسنجی مقایسهای ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) وحشی صیدگاه بندر ترکمن و مرکز تکثیر استان گیلان (سیلورکارپ) با استفاده از سیستم تراس رویا بختیار، سیدرضا میرائی آشتیانی، اردشیر نجاتی جوارمی، محمد حسین مرادی، پائولو لورنسو (1402)
Detecting SNP markers discriminating horse breeds by deep learning siavash manzoori, Amirhossein Khaltabadi Farahani, Mohammad Hossein Moradi, Mehdi Kazemi bonchenari (2023)
مطالعه تنوع تعداد کپی روی کروموزوم جنسی در برخی از نژادهای گوسفند ایرانی هادی یزدانی، محسن قلی زاده، ایوب فرهادی، محمد حسین مرادی (1402)
مطالعه پویش کل ژنوم بر پایه غنی سازی مجموعه های ژنی صفات مهم اقتصادی در بلدرچین ژاپنی حسین محمدی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمد حسین مرادی (1402)
برآورد ضریب همخونی ژنومی و اندازه مؤثر جمعیت در نژادهای مختلف بز حسین محمدی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمد حسین مرادی، محمد شمس اللهی (1402)
Genome-wide study of linkage disequilibrium, population structure, and inbreeding in Iranian indigenous sheep breeds somayeh barani, Ardeshir Nejati Javaremi, Mohammad Hossein Moradi, Mohamad Moradi, Mohsen Gholizadeh, hadi esfandiari (2023)
Runs of homozygosity and cross-generational inbreeding of Iranian fat-tailed sheep Ramin Abdoli, Seyed Ziaoddin Mirhosseini, Navid Ghavi Hossein Zade, Poya Zamani, Mohammad Hossein Moradi, Cedric Gondro, Mohammad Hossein Ferdosi, Mehdi Sargolzaei (2023)
بررسی عملکرد روش‌های مختلف در انتخاب نشانگرهای SNP موثر بر تمایز نژادی اسب‌ها      سیاوش منظوری، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمد حسین مرادی (1402)
بررسی انعطاف پذیری ریختی شکل بدن ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) وحشی و پرورشی با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی رویا بختیار، سیدرضا میرائی آشتیانی، اردشیر نجاتی جوارمی، محمد حسین مرادی، فلیپ مارتینز پاستور (1401)
نشانه های انتخاب مرتبط با صفت تعداد بره در هر نوبت زایش میش های بلوچی Hadi Kasiri, Mohsen Gholizadeh, ghodratollah rahimi mianji, Mohammad Hossein Moradi (2023)
پویش کل ژنومی صفات مرتبط با وزن تخم مرغ در نژاد رُدآیلندرِد با استفاده از روش های بیزی امیر حسین خلت آبادی فراهانی، حسین محمدی، محمد حسین مرادی، حسینعلی قاسمی، ایمان حاج خدادادی (1401)
Genome-wide scan for selective sweeps identifies novel loci associated with resistance to mastitis in German Holstein cattle bita abbasi, Mohammad Hossein Moradi, Tong Yin, ghodratollah rahimi mianji, Ardeshir Nejati Javaremi, Sven König (2022)
پیشنویس مقایسه عملکرد روش های تجزیه مؤلفه های اصلی و شبکه عصبی مصنوعی در شناسایی نشانگرهای تفکیک در نژادهای مختلف اسب دنیا سیاوش منظوری، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمد حسین مرادی، مهدی کاظمی بنچناری (1401)
پویش ژنومی برای صفات مهم اقتصادی بلدرچین ژاپنی-مقایسه روش های چند مرحله ای بیز B و تک مرحله ای GBLUP حسین محمدی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمد حسین مرادی، ابوذر نجفی (1401)
Genome-wide evaluation of copy gain and loss variations in three Afghan sheep breeds Mohammad Hossein Moradi, Rogiah Mahmodi, Amirhossein Khaltabadi Farahani, Mohammad Osman Karimi (2022)
Genome‑wide identification of copy number variation and association with fat deposition in thin and fat‑tailed sheep breeds Kobra Taghi Zade, Mohsen Gholizadeh, ghodratollah rahimi mianji, Mohammad Hossein Moradi, Roy Castilla, Rosalia Di Gerlando Rosalia Di Gerlando, Stephen Moore (2022)
Weighted Single-Step Genome-Wide Association Study Uncovers Known and Novel Candidate Genomic Regions for Milk Production Traits and Somatic Cell Score in Valle del Belice Dairy Sheep Hossein Mohammadi, Amirhossein Khaltabadi Farahani, Mohammad Hossein Moradi, Salvatore Mastrangelo, Rosalia Di Gerlando Rosalia Di Gerlando, Marco Tolone, Baldassare Portolano, Maria Luisa Scatassa Maria Luisa Scatassa, Maria Teresa Sardina Maria Teresa Sardina (2022)
De-oiled soy lecithin positively influenced growth performance, nutrient digestibility, histological intestinal alteration, and antioxidant status in turkeys fed with low energy diets محمد نعمتی، حسینعلی قاسمی، ایمان حاج خدادادی، محمد حسین مرادی (1400)
مطالعه ی پویش کل ژنوم برپایه ی تجزیه و تحلیل غنی سازی مجموعه ی ژنی مرتبط با صفات رشد در لاین اینترکراس پیشرفته مرغ حسین محمدی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمد حسین مرادی، ایمان حاج خدادادی (1400)
شناسایی نشانه های انتخاب مرتبط با مقاومت به بیماری لکوز (BLV) در گاوهای هلشتاین ایران مهدی نیکخواه، حسین مرادی شه بابک، محمد حسین مرادی، علی صادقی سفید مزگی (1400)
فراتحلیل ارتباط چندشکلی ژن های DGAT1 و لپتین با برخی صفات کمی و کیفی تولید شیر در گاوهای شیری مرجان قربانی، محمد حسین مرادی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، مهدی میرزائی (علوم دامی) (1400)
Genome-wide association study for postweaning weight traits in Lori-Bakhtiari sheep mohammad almasi, Poya Zamani, Seyed Ziaoddin Mirhosseini, Mohammad Hossein Moradi (2021)
Genome-wide selection of discriminant snp markers for breed assignment in indigenous sheep breeds Mohammad Hossein Moradi, Amirhossein Khaltabadi Farahani, Mahdi Khodaei Motlagh, Mehdi Kazemi bonchenari, John Mak Ivan (2021)
شناسایی ژنومی تنوع تعداد کپی ( )CNVدر گوسفند نژاد عربی افغانستان با استفاده از آرایه Ovine 50k SNPChip رقیه محمودی، محمد حسین مرادی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمدعثمان کریمی (1399)
تجزیه و تحلیل مجموعه های ژنی جهت شناسایی ژن ها و مسیرهای زیستی مرتبط با صفات وزن بدن در مرغ امیر حسین خلت آبادی فراهانی، حسین محمدی، محمد حسین مرادی، ایمان حاج خدادادی، حسینعلی قاسمی (1399)
Genome-wide association study and gene ontology for growth and wool characteristics in Zandi sheep Hossein Mohammadi, Abbas raffat, H MoradiShahrbabak, jalil Shoja, Mohammad Hossein Moradi (2020)
تجزیه و تحلیل مجموعه های ژنی جهت شناسایی ژن ها و مسیرهای زیستی مرتبط با صفات وزن تخم مرغ در کل دوره تولید علیرضا جعفری منش، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمد حسین مرادی، حسین محمدی (1399)
Effects of a Grain Source (Corn Versus Barley) and Starter Protein Content on Performance, Ruminal Fermentation, and Blood Metabolites in Holstein Dairy Calves Mehdi Kazemi bonchenari, Mehdi Mirzaei, Mehdi Hossein Yazdi, Mohammad Hossein Moradi, Mahdi Khodaei Motlagh, adel pezeshki (2020)
Genetic diversity in Iranian indigenous sheep vis-a-vis selected exogenous sheep breeds and wild mouflon Sirous Eydivandi, Goutam Sahana, Mehdi Momen, Mohammad Hossein Moradi, Anna Schonherz (2020)
بررسی تنوع تعداد کپی در گوسفندان بلوچی با استفاده از آنالیز مقایسهای دو الگوریتم PennCNV و QuantiSNP کبری تقی زاده، محسن قلی زاده، محمد حسین مرادی، قدرت الله رحیمی میانجی (1399)
مطالعه پویش کل ژنومی صفات مرتبط با تولید شیر بر پایه تجزیه و تحلیل غنی سازی مجموعه های ژنی در گاو هلشتاین نوشین عزیز پور، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمد حسین مرادی، حسین محمدی (1399)
On the origin of European sheep as revealed by the diversity of the Balkan breeds and by optimizing population-genetic analysis tools Elena Ciani, Salvatore Mastrangelo, Anne Da Silva, Fabio Marroni, Maja Ferenčaković, Johannes Lenstra, Vlatka Cubric‑Curik, Mohammad Hossein Moradi, John Mak Ivan, Paolo Ajmone‑Marsan (2020)
اثر ترکیب هورمون PMSG و GnRH بر همزمان سازی فحلی در میش های نژاد فراهانی علی کمانی، مهدی خدایی مطلق، مهدی کاظمی بنچناری، محمد حسین مرادی (1399)
تاثیر زمان و مقادیر تزریق هورمون PMSG بر بازده تولید مثل میش های فراهانی همزمان سازی شده با سیدر مهدی خدایی مطلق، مهدی کاظمی بنچناری، محمد حسین مرادی، مهدی حسین یزدی (1398)
Genome-wide association study of weaning traits in Lori-Bakhtiari sheep mohammad almasi, Poya Zamani, Seyed Ziaoddin Mirhosseini, Mohammad Hossein Moradi (2020)
Identification of potential genomic regions for egg weight by a haplotype-based genome-wide association study using Bayesian methods Amirhossein Khaltabadi Farahani, Hoseyn Mohammadi, Mohammad Hossein Moradi, Hosseinali Ghasemi (2020)
Assessing selection signatures within and between selected lines of dual-purpose black and white and German Holstein cattle Saeid Naderi, Mohammad Hossein Moradi, Mohammad Farhadian, Tong Yin, Maria Jaeger, Katharina May, Sven König, Gudrun Brockmann, Paula Korkuc, Carsten Scheper (2020)
Sperm quality parameters and fatty acid composition in Farahani rams fed pistachio by-products Mahdi Khodaei Motlagh, Mehdi Kazemi bonchenari, Mahdi Zhandi, Mohammad Hossein Moradi, Abdolah Mohammadi Sang Cheshmeh (2019)
Genome-wide association study of first lambing age and lambing interval in sheep Ramin Abdoli, Seyed Ziaoddin Mirhosseini, Navid Ghavi Hossein Zade, Poya Zamani, Mohammad Hossein Moradi, c Gondro, Mohammad Hossein Ferdosi (2019)
اثر گاواژ عصاره آویشن شیرازی بر برخی از فراسنجه های خونی بره مهدی خدایی مطلق، مهدی کاظمی بنچناری، محمد حسین مرادی (1398)
بررسی ژنومی ساختار جمعیتی و عدم تعادل پیوستگی در برخی از نژاد های گوسفند بومی ایران زهره یوسفی، محمد تقی بیگی نصیری، محمد حسین مرادی، رستم عبداللهی، مسعود شیر علی (1397)
Detecting selection signatures in three Iranian sheep breeds Zeinab Manzari, H Mehrabani Yeganeh, Ardeshir Nejati Javaremi, Mohammad Hossein Moradi, Mohsen Gholizadeh (2019)
مطالعه عملکرد و برآورد فراسنجههای ژنتیکی برخی صفات تولید مثلی گوسفندان ماکویی با استفاده از مدلهای خطی و آستانهای امیر حسین خلت آبادی فراهانی، حسین محمدی، محمد حسین مرادی، عباس رافت، حسین مرادی شه بابک، امیر طاهری یگانه (1397)
مقایسه تاثیر دانه جو با ذرت بر عملکرد، تخمیر شکمبه ای و فراسنجه های خونی گوساله های نر پرواری هلشتاین مهدی میرزائی (علوم دامی)، مهدی کاظمی بنچناری، مهدی خدایی مطلق، محمد حسین مرادی، یدالله محرمی (1397)
مطالعه ساختار و الیهبندی جمعیتی و ارتباط ژنومی هاپلوتیپی صفات کیفی پشم در گوسفندان نژاد زندی حسین محمدی، عباس رافت، حسین مرادی شه بابک، جلیل شجاع، محمد حسین مرادی (1397)
استفاده از تکنیک تولید گاز جهت تعیین ارزش تغذیه ای و پیش بینی تخمیری کنجاله ذرت و مقایسه آن با برخی واریته های غلات محمد حسین سیرجانی، مهدی کاظمی بنچناری، فرهنگ فاتحی، محمد حسین مرادی، هریندر ماکار (1397)
برآورد پارمترهای ژنتیکی افزایش وزن روزانه و نسبت های کلیبر در گوسفندان ماکویی امیر حسین خلت آبادی فراهانی، حسین محمدی، محمد حسین مرادی، عباس رافت، حسین مرادی شه بابک (1397)
مطالعه ساختار و لایه بندی جمعیتی و ارتباط ژنومی هاپلوتیپی صفات کیفی پشم در گوسفندان نژاد زندی حسین محمدی، عباس رافت، حسین مرادی شه بابک، جلیل شجاع، محمد حسین مرادی (1397)
برآورد ضریب همخونی ژنومیکی و اندازه مؤثر جمعیت در گوسفندان نژاد زندی با استفاده از تراشه های متراکم نشانگری حسین محمدی، عباس رافت، حسین مرادی شه بابک، جلیل شجاع، محمد حسین مرادی (1397)
پویش ژنگان کل برای تعیین جایگاه های تحت انتخاب مثبت در گوسفندان نژاد زندی حسین محمدی، عباس رافت، حسین مرادی شه بابک، جلیل شجاع، محمد حسین مرادی (1397)
تخمین عدم تعادل پیوستگی جهت شناسایی جایگاه های ژنی تحت انتخاب مرتبط با وزن بدن در گوسفند نژاد زندی حسین محمدی، عباس رافت، حسین مرادی شه بابک، جلیل شجاع، محمد حسین مرادی (1396)
پویش ژنگانی نشانه های انتخاب مرتبط با بیماری ورم پستان در گاو هلشتاین آلمانی بیتا عباسی، قدرت الله رحیمی میانجی، اردشیر نجاتی جوارمی، محمد حسین مرادی، سون گونیک (1396)
Predictive performance of genomic selection methods for carcass traits in Hanwoo beef cattle: impacts of the genetic architecture Hossein Mehrban, deuk hwan lee, Mohammad Hossein Moradi, chung ilcho, masoumeh naserkheil, noelia ibanez escriche (2017)
ارزیابی ژنگانی اندازه مؤثر جمعیت برخی از نژادهای گوسفند ایرانی با استفاده از اطلاعات عدم تعادل پیوستگی محمد حسین مرادی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، اردشیر نجاتی جوارمی (1396)
بررسی الگوی عدم تعادل پیوستگی در برخی گوسفندان بومی سمیه بارانی، محمد مرادی شهر بابک، اردشیر نجاتی جوارمی، محمد حسین مرادی، محسن قلی زاده (1396)
رزیابی ژنگانی اندازه مؤثر جمعیت برخی از نژادهای گوسفند ایرانی با استفاده از اطالعات عدم تعادل پیوستگی محمد حسین مرادی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، اردشیر نجاتی جوارمی (1396)
Haplotype and Genetic Diversity of mtDNA in Indigenous Iranian Sheep and an Insight into the History of Sheep Domestication Mohammad Hossein Moradi, phua SH, Nematollah Hedayat, Mahdi Khodaei Motlagh (2017)
تعیین جایگاه های تحت انتخاب مثبت در نژادهای گوسفند ایرانی بلوچی و زل زینب منظری، ه مهربانی یگانه، اردشیر نجاتی جوارمی، محمد حسین مرادی، محسن قلی زاده (1395)
Study of Genetic Diversity of Sheep Breeds in Afghanistan Using SNP Markers Mohammad Osman Karimi, Mohammad Mahdi Shariati, Saeed Zerehdaran, Mohammad Hossein Moradi, Ali Javadmanesh (2016)
ارتباط بین حد آستانه ای و اندازه موتیف نشانگرهای ریزماهواره با صفات رشد و نسبت کلیبر در بزهای تجاری آرش جوانمرد، لیلا علی طالش، محمد حسین مرادی، زهرا عزیزی، علی اسماعیلی زاده کشکویه (1394)
Polymorphisms in Melanocortin Receptor 1 Gene in Goat Breeds: A Window for Coat Color Controling Mechanism Arash Javanmard, Babak Araf Nezhad, Rostam Abdollahi, Mohammad Hossein Moradi (2015)
اثر مولتی آنزیم بر صفات عملکرد و قابلیت هضم اجزای مختلف جیره در شترمرغ های اهلی آفریقایی 14 ماهه ایمان حاج خدادادی، حسینعلی قاسمی، مهدی خدایی مطلق، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمد حسین مرادی (1394)
شناسایی مناطق ژنومی مرتبط با قطر پشم در نژادهای ایرانی Mahdiye Rastifar, Ardeshir Nejati Javaremi, Mohammad Hossein Moradi, Rostam Abdollahi (2015)
Effect of canola oil on blood lipid in ostriches (Struthio camelus) Mahdi Khodaei Motlagh, Hosseinali Ghasemi, Iman Hajkhodadadi, Mehdi Kazemi bonchenari, Mohammad Hossein Moradi (2014)
Analysis of genetic diversity in Iranian mohair goat and its color types using Inter Simple Sequence Repeat (ISSR) markers Mohammad Hossein Moradi, Jalal RostamZadeh, Amir Rashidi, KHABAT VAHABI, Hamid Farahmand (2014)
مطالعه تغییرات چند شکلی ترانسفرین با صفات اقتصادی لاشه و دنبه در گوسفند ماکوئی امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمد حسین مرادی، حسین مرادی شه بابک، حسین محمدی (1391)
مقاله ارائه‌شده
پویش ژنومی صفات عملکردی در گوسفندان شیری با استفاده از روش بیزی امیر حسین خلت آبادی فراهانی، حسین محمدی، محمد حسین مرادی (1402)
مطالعه پویش کل ژنومی برای شناسایی ژن کاندیدای ESR2 مرتبط با تعداد نتاج متولد شده در نژاد گوسفند رومانوف بر پایه فرا-تحلیل سارا هاشمی، زینب علیپور، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمد حسین مرادی، حسین محمدی (1402)
Effect of de-oiled soy lecithin on bone quality in turkeys fed with low energy diets Mohammad Nemati, Hosseinali Ghasemi, Iman Hajkhodadadi, Mohammad Hossein Moradi (2023)
شناسایی مناطق ژنومی مرتبط با سازگاری به دمای محیط در برخی از نژادهای گوسفند ایرانی بر پایه تجزیه و تحلیل غنی سازی مجموعه های ژنی محمد حسین مرادی، علی نوروزی، حسین محمدی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، علی اسمعیل زاده (1402)
بررسی بیان تعدادی از ژنهای مرتبط با رشد و نمو پستان بز سانن تغذیه شده با دانه ی سویا به عنوان منبع امگا ـ6 رضا حیات العینی، محمد حسین مرادی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، سعید اسماعیل خانیان (1402)
پویش ژنومی صفات بیومتری در بز با استفاده از روش‌های بیزی حسین محمدی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمد حسین مرادی، علیرضا علیخانی (1402)
مطالعه پویش ژنومی برای شناسایی ژن‌های کاندیدای TTC7، IRS1 و SLC45A3 مرتبط با چربی شیر گوسفند بر پایه آنالیز غنی‌سازی زینب علیپور، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمد حسین مرادی، حسین محمدی (1402)
کاوش ژنومی نشانه های انتخاب برای رنگ پشم درگوسفندان ایرانی با استفاده از روش-های برآوردگر نااُریب hapFLKوFST زهرا پتی آبادی، محمد رزم کبیر، علی اسمعیل زاده، محمد حسین مرادی، امیر رشیدی (1401)
مطالعه پویش ژنومی مرتبط با تولید و ترکیبات شیر گوسفند بر پایه آنالیز غنی سازی مجموعه های ژنی امیر حسین خلت آبادی فراهانی، زینب علیپور، محمد حسین مرادی، حسین محمدی (1401)
مطالعه پویش کل ژنومی برپایه آنالیز مسیر مرتبط با صفات ساختاری در اسب امیر حسین خلت آبادی فراهانی، مهسا نظری، محمد حسین مرادی، حسین محمدی (1401)
شناسایی مناطق ژنومی حاوی تنوع تعداد کپی (CNVR) مرتبط با قطر پشم در برخی از نژادهای گوسفند ایرانی محمد حسین مرادی، کبریا ذبیحی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، مهدی خدایی مطلق (1401)
بررسی ساختار ژنتیکی ماهیان مولد کپور معمولی ایران با استفاده از روش 2b RAD-Seq رویا بختیار، سیدرضا میرائی آشتیانی، اردشیر نجاتی جوارمی، محمد حسین مرادی، فلیپ مارتینز پاستور (1401)
اثرات اسید سیتریک و فیتاز میکروبی بر خصوصیات لاشه و هماتولوژی بلدرچین های ژاپنی تغذیه شده با جیره کم فسفر مبینا سادات سجادی هزاوه، حسینعلی قاسمی، ایمان حاج خدادادی، محمد حسین مرادی (1400)
شناسایی مناطق ژنومی کاندیدای مرتبط با ذخیره چربی بر پایه روش hapFLK در نژادهای گوسفند دنیا محمد حسین مرادی، فاطمه جیریایی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، حسین محمدی (1400)
بررسی تغییرات فراسنجه های اپی ژنتیکی اسپرم در اثر مصرف مکمل ویتامین E در جیره گوسفندان نژاد فراهانی راضیه طباطبایی، محمد حسین مرادی، علیرضا علیزاده ماسوله، امیر حسین خلت آبادی فراهانی (1400)
پویش ژنومی صفت افزایش وزن روزانه در گوسفند نژاد زندی با استفاده از مدل هاپلوتایپ حسین محمدی، عباس رافت، حسین مرادی شه بابک، جلیل شجاع، محمد حسین مرادی (1397)
متاآنالیز (فراتحلیل) ارتباط بین چندشکلی ژن دی آسیل گلیسرول آسیل ترانسفراز 1 با درصد پروتئین شیر در گاوهای شیری مرجان قربانی، محمد حسین مرادی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، مهدی میرزائی (علوم دامی) (1397)
اثر سطح اختلاف کاتیون- آنیون جیره غذایی بر متابولیتهای خونی و وضعیت ایمنی آغوز تلیسههای آبستن هلشتاین وحید غلامحسینی، مهدی کاظمی بنچناری، مهدی خدایی مطلق، محمد حسین مرادی (1397)
طراحی کیتهای تشخیص نژادی در گوسفندان بومی ایران محمد حسین مرادی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، مهدی کاظمی بنچناری، مهدی خدایی مطلق، جان مک ایوان (1397)
اثر مصرف دهانی آویشن بر گلبول سفید و ایمنوگلوبولین G مهدی خدایی مطلق، مهدی کاظمی بنچناری، محمد حسین مرادی (1396)
انتخاب نشانگرهای SNP تأثیرگذار در تفکیک نژادی برخی گوسفندان آسیایی پدرام نمکیان، محمد حسین مرادی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی (1396)
مطالعه پویش کل ژنومی (GWAS) صفات مرتبط با رشد در گوسفند نژاد زندی با استفاده از برنامه TASSEL حسین محمدی، عباس رافت، حسین مرادی شه بابک، جلیل شجاع، محمد حسین مرادی (1396)
تاثیر ساختار متفاوت شبکه عصبی بر میزان دقت و صحت گروه بندی نژادی در اسب سیاوش منظوری، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمد حسین مرادی، مهدی کاظمی بنچناری (1396)
مقایسه ارزش غذایی کنجاله ذرت با دانه ی جو و ارقام مختلف دانه ذرت با استفاده از تکنیک تولید گاز محمد حسین سیرجانی، مهدی کاظمی بنچناری، فرهنگ فاتحی، محمد حسین مرادی (1395)
نقشه یابی عدم تعادل لینکاژی کل ژنوم در نژاد گوسفند بلوچی و زل زینب منظری، ه مهربانی یگانه، اردشیر نجاتی جوارمی، محمد حسین مرادی، محسن قلی زاده (1395)
تاثیر مکمل فایتوژنیک در سطوح مختلف پروتئین جیره بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی تا 24 روزگی هدیه جابری، حسینعلی قاسمی، ایمان حاج خدادادی، محمد حسین مرادی (1395)
شناسایی مشکلات تولیدی و تولید مثلی صنعت گاو شیری استان مرکزی مرجان قربانی، پدرام نمکیان، محمد حسین مرادی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی (1395)
ارزیابی چالش های اقتصادی و تولیدی صنعت زنبورداری استان مرکزی پدرام نمکیان، مرجان قربانی، محمد حسین مرادی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی (1395)
بررسی نشانه های انتخاب در دو نژاد گوسفند ایرانی بلوچی و لری بختیاری زینب منظری، ه مهربانی یگانه، اردشیر نجاتی جوارمی، محمد حسین مرادی، محسن قلی زاده (1395)
Haplotye analysis of mt DNA in Iranian sheep breeds new insights on the history of sheep evolution Mohammad Hossein Moradi, phua SH, Nematollah Hedayat, Mahdi Khodaei Motlagh (2015)
مکان یابی دقیق مناطق ژنومی کاندیدای مرتبط با ذخیره چربی در وسفند محمد حسین مرادی، اردشیر نجاتی جوارمی، محمد مرادی شهر بابک، کن دادس، ردیگر برانینگ (1393)
مطالعه پیوستگی ژنومی جهت شناساییQTL های موثر بر برخی صفات مرتبط با تولید پشم مهدیه راستی فر، اردشیر نجاتی جوارمی، محمد حسین مرادی (1393)
کتاب
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بررسی الگوی همبیان و شبکههای تنظیمی بیان ژنی مرتبط با ترشح شیر در بافت پستانی گاوهای شیری حسین محمدی، محمد حسین مرادی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، حدیث شیراوند (1402)
مطالعه پویش کل ژنومی بر پایه آنالیز مسیر مرتبط با صفات ساختاری بدن در نژادهای مختلف بز حسین محمدی، محمد حسین مرادی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، مجید شکوهمند (1402)
پویش پیوستگی ژنومی برخی صفات مهم اقتصادی در بلدرچین ژاپنی با استفاده از روش های بیزی محمد حسین مرادی، حسین محمدی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی (1401)
مطالعه تجزیه و تحلیل غنی سازی مجموعه های ژنی برخی از نژادهای گوسفندان ایرانی جهت شناسایی مناطق ژنومی مرتبط با سازگاری محیطی حسین محمدی، محمد حسین مرادی، مجید بابایی آغ اسمعیلی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی (1401)
پویش ژنومی تنوع تعداد کپی (CNV) جهت شناسایی مناطق کاندیدای مرتبط با کیفیت پشم در گوسفندان ایرانی محمد حسین مرادی، مهدی خدایی مطلق، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، کبریا ذبیحی (1400)
آنالیز پویش کل ژنومی بر پایه آنالیز مسیر در اسب مسابقه ای و غیرمسابقه ای امیر حسین خلت آبادی فراهانی، حسین محمدی، محمد حسین مرادی، مهسا نظری (1400)
بررسی شبکه تنظیمی ژنهای مؤثر بر صفات تولید و ترکیبات شیر گوسفند با استفاده از مطالعات پویش کل ژنومی (GWAS) محمد حسین مرادی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، حسینعلی قاسمی، حسین محمدی (1400)
کاوش ژنومی نشانه های انتخاب در گاو حسن بانه، صاحب فروتنی فر، محمد حسین مرادی، صفورا عباسی (1400)
کاوش ژنوم نشانه های انتخاب مرتبط با بیماری ویروسی لوسمی گاو ( )BLV در گاو شیری هلشتاین محمد حسین مرادی، حسین مرادی شه بابک، علی صادقی سفید مزگی، مهدی نیکخواه (1400)
بررسی بیان ژنهای درگیر در رشد و نمو پستان بز سانن تغذیه شده با دانهی سویا به عنوان منبع امگا 6 سعید اسماعیل خانیان، محمد حسین مرادی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی (1399)
پویش کل ژنوم بر پایه روش فراتحلیل جهت شناسایی مناطق کاندیدای مرتبط با ذخیره چربی در نژادهای گوسفند دنیا محمد حسین مرادی، حسین محمدی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، عاطفه جیریایی (1399)
مطالعه ژنومی تنوع تعداد کپی در گوسفندان نژاد دنبه دار و بی دنبه برای شناسایی نواحی کاندیدای مرتبط با انباشت چربی محسن قلی زاده، محمد حسین مرادی، قدرت الله رحیمی میانجی، کبری تقی زاده (1399)
پویش ژنومی برای شناسایی ژنگاه های صفات کمی مؤثر بر صفات رشد در گوسفند لری-بختیاری پویا زمانی، محمد حسین مرادی، سید ضیاء الدین میر حسینی، محمد الماسی (1399)
اثر افزودن اسید سیتریک و مکمل فیتاز میکروبی بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی حسینعلی قاسمی، محمد حسین مرادی، ایمان حاج خدادادی، مبینا سادات سجادی هزاوه (1398)
ارزیابی ژنومی تنوع تعداد کپی (CNV) در برخی از نژادهای گوسفند محمد حسین مرادی، محمدعثمان کریمی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، رقیه محمودی (1398)
بررسی پارامترهای اپی ژنتیکی اسپرم قوچ با مصرف مکمل ویتامین E در جیره غذایی علیرضا علیزاده ماسوله، محمد حسین مرادی، محسن شرفی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، راضیه طباطبایی (1398)
بررسی صحت روشهای مختلف برآورد همخونی با استفاده از اطلاعات شجره و نشانگرهای ژنومیک محمد حسین مرادی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، حسینعلی قاسمی، فایزه دریا بیگی (1398)
آنالیز پویش کل ژنومی مرتبط با صفات تولیدی و تولید مثلی بر پایه آنالیز مسیر امیر حسین خلت آبادی فراهانی، حسین محمدی، محمد حسین مرادی، نوشین عزیز پور (1398)
تاثیر پودر گیاه سنا و ترانگبین بر عملکرد، صفات لاشه و برخی متابولیت های خونی در جوجه گوشتی ایمان حاج خدادادی، محمد حسین مرادی، حسینعلی قاسمی، ماندانا کلنگری (1398)
پویش ژنومی نشانه های انتخاب و بررسی ساختار ژنتیکی جمعیتی در برخی از نژادهای گوسفند ایرانی محمد حسین مرادی، محمد تقی بیگی نصیری، مسعود شیر علی، رستم عبداللهی (1398)
تأثیر گیاه تشنه داری بر عملکرد و برخی از فراسنجه های خونی و بافت شناسی ژئوژنوم در بلدرچین ژاپنی مهدی خدایی مطلق، محمد حسین مرادی، ایمان حاج خدادادی، محمد مشایخی (1398)
دسته بندی نژادهای اسب کاسپین، آخال تکه و عرب با روش یادگیری ماشین محمد حسین مرادی، عباس رافت، زهرا بابایی (1397)
تاثیر مکمل لیزوفسفولیپید و منابع چربی برعملکرد جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های حاوی دوسطح متفاوت انرژی حسینعلی قاسمی، محمد حسین مرادی، ایمان حاج خدادادی، لیلا مجد الحسینی (1397)
انتخاب نشانگرهای SNP تأثیرگذار در تفکیک نژادی برخی گوسفندان آسیایی امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمد حسین مرادی، پدرام نمکیان (1396)
اثر ترکیب PMSG و GnRH بر همزمان سازی فحلی در میش های نژاد فراهانی مهدی خدایی مطلق، محمد حسین مرادی، مهدی کاظمی بنچناری، علی کمانی (1396)
بررسی اثر گیاه دارویی بیلهر بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی جوجه گوشتی ایمان حاج خدادادی، محمد حسین مرادی، حسینعلی قاسمی، سیده زهرا نوربخش (1396)
بررسی روند تجزیه پذیری و قابلیت هضم شکمبه ای کنجاله ذرت و مقایسه آن با انواع متفاوت ذرت و دانه جو فرهنگ فاتحی، مهدی کاظمی بنچناری، هریندر ماکار، محمد حسین مرادی، محمد حسین سیرجانی (1396)
اثر تفاوت کاتیون-آنیون مثبت و منفی در تلیسه های آبستن بر متابولیت های خون و وضعیت ایمنی آغوز مهدی کاظمی بنچناری، محمد حسین مرادی، مهدی خدایی مطلق، وحید غلامحسینی (1396)
تأثیر همزمان سازی منابع متفاوت کربوهیدرات با خیساب ذرت بر عملکرد و متابولیت های خونی در تغذیه گوسفند مهدی کاظمی بنچناری، داود میرمحمدی، محمد حسین مرادی، فاطمه جیریایی (1395)
تاثیر مکمل فایتوژنیک روی عملکرد جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین ایمان حاج خدادادی، حسینعلی قاسمی، محمد حسین مرادی، هدیه جابری (1395)
بررسی تأثیر استفاده از پروتئین قابل تجزیه و یا عبوری بر عملکرد و برخی متابولیت های خون در گوساله های نر هلشتاین مهدی خدایی مطلق، مهدی کاظمی بنچناری، محمد حسین مرادی، حسین کریمی دائینی (1395)
Investigation of genetic diversity and selection markers of genome level in some Afghani sheep breed Saeed Zerehdaran, Mohammad Mahdi Shariati, Mohammad Hossein Moradi, Ali Javadmanesh (2016)
بررسی استفاده از پروتئین قابل تجزیه و یا عبوری بر عملکرد و برخی متابولیت های خون در گوساله نر هلشتاین مهدی کاظمی بنچناری، مهدی خدایی مطلق، محمد حسین مرادی، حسین کریمی دائینی (1393)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
بررسی سطوح متفاوت پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه به پروتئین قابل تجزیه در شکمبه در جیره بره های پرواری تغذیه شده با سطح بالای فیبر مهدی کاظمی بنچناری، علی ولی زاده، عبدالفتاح سالم، محمد حسین مرادی، مهدی خدایی مطلق (1400)
متاآنالیز تعیین سطح مناسب پروتئین خام در استارتر گوساله های شیری: اثرات بر روی خوراک مصرفی، افزایش وزن روزانه و معیارهای بیومتریک مهدی حسین یزدی، داود زحمتکش، محمد حسین مرادی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، احسان محجوبی، مهدی کاظمی بنچناری (1399)
پاسخ عملکردی و متابولیکی گوساله های شیرخوار به نوع غله (جو و ذرت) و اثر متقابل آن با سطح پروتئین مصرفی در جیره استارتر مهدی کاظمی بنچناری، محمد حسین مرادی، مهدی خدایی مطلق، مهدی حسین یزدی، مهدی میرزائی (علوم دامی) (1397)
بررسی اثرات متقابل منبع غلات و نسبت علوفه به کنسانتره بر فراسنجه های خونی و عملکرد تولید مثلی در میش های فحل همزمان مهدی خدایی مطلق، محمدرضا بهرامی، محمد حسین مرادی، مهدی میرزائی (علوم دامی) (1397)
شناسایی نشانگرهای SNP تشخیصی و توسعه دانش فنی طراحی کیت های تشخیص نژادی در گوسفندان ایرانی محمد حسین مرادی، جان مک ایوان، مهدی کاظمی بنچناری، مهدی خدایی مطلق، امیر حسین خلت آبادی فراهانی (1396)
اثر گاواژ عصاره آویشن شیرازی بر برخی از فاکتورهای مؤثر در سیستم ایمنی بره مهدی خدایی مطلق، محمد حسین مرادی، مهدی کاظمی بنچناری (1396)
تاثیر دانه جو در مقایسه با ذرت بر عملکرد تخمیر شکمبه ای و پارامترهای خونی گوساله های نر پروراری هلشتاین مهدی میرزائی (علوم دامی)، محمد حسین مرادی، مهدی خدایی مطلق، مهدی کاظمی بنچناری (1396)
Investigation of genetic diversity and selection markers of genome level in some Afghani sheep breeds Mohammad Osman Karimi, Mohammad Hossein Moradi, Ali Javadmanesh, Saeed Zerehdaran, Mohammad Mahdi Shariati (2016)
اثر پوست پسته بر برخی فراسنجه های کیفی اسپرم قوچ مهدی خدایی مطلق، محمد حسین مرادی، مهدی کاظمی بنچناری، مهدی ژندی (1394)
اثر مولتی آنزیم کمین (kemin) بر انرژی قابل هضم و زیست فراهمی برخی اجزاء جیره های حاوی جو در شترمرغهای آفریقایی 14 ماهه ایمان حاج خدادادی، محمد حسین مرادی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، مهدی خدایی مطلق، حسینعلی قاسمی (1394)