1403/04/25
مهدی حسین یزدی

مهدی حسین یزدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3763-6507
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55332944500
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم دامی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
استفاده از رفرکتومتر بریکس (brix refractometer) و اندازه گیری غلظت ایمونوگلوبینG (IgG) در آغوز و رابطه آن با ایمنوگلوبین خون بزغاله ها
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آغوز، انتقال فعال ایمنی، ایمنوگلوبین G، بزغاله، رفرکتومتر
سال 1399
پژوهشگران احسان محجوبی(استاد راهنما)، داود زحمتکش(استاد مشاور)، مهدی حسین یزدی(استاد مشاور)، سید محسن موسوی(دانشجو)

چکیده

این طرح به منظور بررسی رابطه بین عدد بریکس با غلظت ایمنوگلوبولین G آغوز بزها و سرم خون بزغاله ها و همچنین رابطه بین غلظت ایمنوگلوبولین G و زنده مانی بزغاله ها بر روی 498 بزغاله تازه متولد شده نژاد مورسیا انجام شد. بزغاله ها بلافاصله بعد از تولد از مادران جدا شده و به صورت دستی در شش وعده با آغوز تغذیه شدند. بعد از 24 تا 36 ساعت (27:45=میانگین) از ورید چپ گردنی بزغاله ها خونگیری انجام شد و سپس سرم خون بزغاله ها با رفرکتومتر بریکس مورد ارزیابی قرار گرفت. بریکس سرم تحت تاثیر زمان خون گیری (3283/0P=)، وزن تولد (1005/0P=)، نوع تولد (3444/0P=)، شکم زایش مادر (7774/0P=) و جنسیت (5225/0P=) قرار نگرفت. همچنین زنده مانی بزغاله ها فقط تحت تاثیر بریکس سرم (0001/0P=) و شکم زایش مادر (0001/0P=) قرار گرفت؛ تاثیر بریکس سرم روی میانگین افزایش وزن روزانه (ADG) معنی دار بود (001/0P=) و یک همبستگی نسبتا قوی بین بریکس سرم و ADG مشاهده شد (58/0R=). در ادامه نقطه برش (Cut-Point) عدد بریکس برای زنده مانی بزغاله ها و افزایش وزن روزانه با روش ROC Curve 9/7 برای حداقل بریکس سرم برای زنده مانی بزغاله ها (7555/0AUC= ;74/0; Specificity=65/0 Sensitivity=) و عدد بریکس 3/8 برای افزایش وزن روزانه بیشتر از 100 گرم (6776/0AUC= ;68/0; Specificity=61/0 Sensitivity=) محاسبه شد. همبستگی عدد بریکس و غلظت IgG سرم بزغاله ها نیز 87/0R= بود. در ادامه همبستگی بین بریکس آغوز و غلظت IgG آغوز 84/0R= محاسبه گردید. همچنین همبستگی بین IgG سرم بزغاله هایی که 20 درصد وزن بدن خود آغوز دریافت کرده بودند، با گرم IgG آغوز (محاسبه شده با رابطه به دست آمده از همبستگی عدد بریکس و IgG) نیز 56/0R= بود.