1403/04/25
مهدی حسین یزدی

مهدی حسین یزدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3763-6507
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55332944500
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم دامی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر افزودن اسید بوتیریک به شیر کامل بر عملکرد رشد و فراسنجه های خونی گوساله های هلشتاین قبل و بعد از شیرگیری
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
اسید بوتیریک، شیر کامل، گوساله، عملکرد تولیدی
سال 1399
مجله نشريه علوم دامي (پژوهش و سازندگي)
شناسه DOI
پژوهشگران احسان محجوبی ، امیر ارمکان ، مهدی حسین یزدی ، داود زحمتکش

چکیده

به منظور بررسی اثر افزودن اسید بوتیریک به شیر کامل بر عملکرد رشد و فراسنجه های خونی گوساله های هلشتاین از 36 راس گوساله هلشتاین در قالب طرح کاملاً تصادفی استفاده شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: 1) گروه شاهد بدون افزودنی (B0)، 2) گروه شاهد + 4 گرم در روز اسید بوتیریک در شیر (B4)، و 3) گروه شاهد + 8 گرم در روز اسید بوتیریک در شیر (B8). در طول آزمایش به خوراک و آب به صورت آزاد دسترسی داشتند. وزن بدن در زمان شیرگیری و پایان دوره در B4 و B8 تمایل به افزایش داشت (08/0 = P). افزایش وزن روزانه به طور معنی داری (01/0 > P) در دوره پیش از شیرگیری تحت تأثیر تیمار قرار گرفت به طوری که B0 کمترین افزایش وزن روزانه را داشت ولی تفاوتی بین B4 و B8 مشاهده نشد. مقدار مصرف استارتر در دوره پیش از شیرگیری (01/0 > P)، پس از شیرگیری (04/0 = P) و کل دوره (01/0 > P) برای B0 کمتر از دو گروه دیگر بود ولی بین B4 و B8 تفاوتی وجود نداشت. غلظت گلوکز، پروتئین کل و آلبومین سرم خون ؟؟ در دوره پیش از شیر گیری تفاوتی بین تیمارها نداشت ولی BHBA در گروه B0 کمتر از سایر گروه ها بود (01/0 > P). میانگین امتیاز مدفوع پیش از شیرگیری بین تیمارها تفاوتی نشان نداد. در کل نتایج این پژوهش برای اولین بار نشان داد که افزودن اسید بوتیریک به شیر کامل می تواند اثرات مثبتی بر بهبود عملکرد در پی داشته باشد.