1403/04/25
مهدی حسین یزدی

مهدی حسین یزدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3763-6507
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55332944500
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم دامی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرات اندازه قطعات و منبع علوفه بر عملکرد و فراسنجههای تخمیر شکمبه ای گوساله های شیرخوار هلشتاین
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
گوساله شیرخوار، یونجه، کاه گندم، عملکرد، اندازه قطعات علوفه
سال 1401
مجله نشریه علوم دامی (پ‍وهش سازندگی)
شناسه DOI
پژوهشگران موسی عربی ، مهدی میرزائی (علوم دامی) ، مهدی کاظمی بنچناری ، حسین امیدی میرزایی ، مهدی حسین یزدی

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر متقابل منبع علوفه (یونجه در مقابل کاه گندم) با اندازه ذرات علوفه (نرم در مقایسه با درشت) بر عملکرد رشدی، مصرف خوراک آغازین، و فراسنج های تخمیر شکمیه ای گوساله های شیرخوار هلشتاین انجام شد. به همین منظور تعداد 48 راس گوساله شیرخوار هلشتاین (6 راس ماده و 6 راس نر در هر تیمار) در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی با آرایش فاکتوریل 2*2 به تیمارهای آزمایشی شامل: 1- یونجه خرد شده با اندازه قطعات نرم 2- یونجه خرد شده با اندازه قطعات درشت 3- کاه گندم خرد شده با اندازه قطعات نرم 4-کاه گندم خرد شده با اندازه قطعات درشت اختصاص یافتند. گوساله ها از سن چهار روزگی وارد طرح آزمایشی شدند و آزمایش تا سن 70 روزگی گوساله ها ادامه یافت. اثر متقابل منبع علوفه با اندازه قطعات برای کل ماده خشک مصرفی، مصرف خوراک آغازین، افزایش وزن روزانه و بازده تبدیل خوراک در دوره قبل از شیرگیری، بعد از شیرگیری و کل دوره معنی دار نبود.فراسیج اٍَی رضذ اسکلتی تحت تأثیر تیمار اَی آزمایطی ضکمث ،ٍ غلظت کل اسیذ اَی چرب فرار، pH قرار وگرفت. وتایج وطان داد ک میثع عل فً ی اوذاز قطعات عل فً اثر معیی داری تر وسثت م لًی اسیذ اَی چرب فرار ضامل استات، پریپی وًات، ت تًیرات، یالرات ی وسثت استات ت پریپی وًات در ضکمث وذاضت. تط رً کلی یافت اٍَی ایه مطالع وطان داد ک میثع ی اوذاز ررات مختلف عل فً وتایج مطات یُ تر عملکرد ی پارامتر اَی رضذ اسکلتی ی ضکمث اٍی گ سًال اٍَی ضیرخ اًر لَطتایه در پی خ اً ذَ داضت.