1403/04/25
مهدی حسین یزدی

مهدی حسین یزدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3763-6507
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55332944500
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم دامی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
آیا نسل جدید مکمل کیلاته و سطح مختلف آن می‌تواند عملکرد گوسفندان افشاری آبستن را بهبود دهد؟
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
مکمل کیلاته، میش آبستن نژاد افشاری، متابولیت‌های خونی
سال 1401
پژوهشگران داود زحمتکش(استاد راهنما)، احسان محجوبی(استاد راهنما)، مهدی حسین یزدی(استاد مشاور)، معصومه عاشری(دانشجو)

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی نسل جدید مکمل کیلاته بر وزن بدن، امتیاز وضعیت بدنی میش های آبستن و وزن بدن بره ها در 45 راس میش های آبستن افشاری بود. تمام میش ها مورد آزمایش در مرحله دومین زایش بودند و بر اساس طرح کاملا تصادفی به سه تیمار اختصاص داده شدند: 1- شاهد بدون دریافت مکمل؛ 2- 0/5 گرم مکمل کیلاته؛ 3-یک گرم مکمل کیلاته از 5 هفته مانده ه زایش مورد انتظار تا زمان زایش دریافت کردند. مکمل کیلاته اثری بر وزن میش ها و بره ها نداشت. مکمل کیلاته هیچ اثری بر غلظت متابولیت های گلوکز و کلسترول سرم میش ها و بره ها نداشت. غلظت آلبومین سرم در زمان زایش در تیمار 0/5 و 1 گرم مکمل کیلاته در مقایسه با شاهد به طور معنی داری تحت تاثیر قرار گرفت (0/05>p). همچنین در تیمار 1 گرم مکمل کیلاته در زمان 10 روز پس از زایش تحت تاثیر قرار گرفت (0/05>p). غلظت آلبومین سرم و پروتئین کل بره ها هم تمایل به معنی داری داشت. ظرفیت آنتی اکسیدانتی کل در زمان زایش در تیمار یک گرم مکل کیلاته نسبت به تیمار شاهد اثر معنی داری داشت (0/05>p). اثر تغذیه میش ها با مکمل کیلاته تاثیری بر میزان تولید آغوز و و ترکیبات آغوز میش ها نداشت.